مهر غير منقول وثبت آن – سند نكاح نسبت به مهر غير منقول سند عادي است – ثبت صداق غير منقول دردفتر اسنادرسمي پس ازطلاق

راي شماره : ۳۲۱ – 30-3-1346
راي شوراي عالي ثبت
ماده ۲-۱۹قانون ازدواج مصوب ۲۳-۵-۱۳۱۰تصويب نظامنامه راجع به دفاترازدواج وطلاق رابه عهده وزارت دادگستري گذاشته است كه براساس اين اختيارمقررات مصوب ۲۰-۵-۱۳۱۱وزارت دادگستري به تصويب رسيد.قسمت چهارم آن مي گويد:
(درمواردي كه اموال غيرمنقول مهرقرارداده مي شودبراي اين كه سند ازدواج نسبت به ملك هم رسميت حاصل نمايدبايستي ورقه ازدواج رادردفتر اسنادرسمي هم ثبت نمود….درصورتي كه صاحب دفترازدواج داراي دفتر اسنادرسمي نباشدبايستي سندازدواج راتحت مسئوليت خودبه يكي ازدفاتر اسنادرسمي حوزه خود…ارسال داردتامطابق مقررات به ثبت برسد….)
سردفتري پس ازواقع ساختن عقدنكاح برصداق غيرمنقول به دستوربالاعمل نكردتازوجه به استنادوكالتي كه ازشوهرداشت خودرابه طلاق خلع مطلقه كرد. سردفترپرسيدپس ازوقوع طلاق آيامي توان به تقاضاي زوجه مطلقه وصرفاباحضور وامضااومهرغيرمنقول مذكوررادردفتراسنادرسمي ثبت كرديانه ؟
راي مورخ ۳۰-۳-۴۶شورا:
(ثبت صداق كه ضمن نكاح رسمي واقع شده دردفتراملاك مانعي ندارد.)
* سابقه *
شرح – تاريخ انتقال ملك كه صداق واقع شده همان تاريخ عقدنكاح است و تنظيم سندرسمي انتقال موثردرانتقال ملك نيست قاعده درحقوق ايران اين است كه تنظيم سندرسمي موثردرصحت انتقال مال نيست بلكه مايه رسمي بودن آن است مواردمحدودي ازاين قاعده مستثني است كه نص قانوني دارد.
درمانحن فيه ازآن جاكه تكليف سردفتربه ثبت صداق غيرمنقول دردفتر اسنادرسمي مدت نداردثبت صداق درموردسوال تجويزشده است .ترديدسردفتر بعلت فاصله شدن زمان طولاني ازابتداامرقانوني به ثبت صداق تالحظه ثبت آن دردفتراست واين ترديدي است معقول ،وانسان رابه ياديك بحث اصولي (علم اصول فقه )مي اندازدكه گفته اند:آياامردلالت برفورمي كند؟
(راي ۳۲۲)
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۴۱۹-۴۲۱
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *