مناسب سازی فضا درون شهری

مناسب سازی ساختار کالبدی و فضا های درون شهری.

شماره : ۸۳۱۲۹/۸۳۵۳۰۴۰

ستاد مناسب سازي محيط شهری

نظر به ساختار کالبدي و فضاهاي درون شهري تهران و ناهنجاريهاي موجود در عرصه آن از ديدگاه منظر شهري که با مرور تدريجي زمان منجر به کم رنگ شدن معيارها و ارزشهاي برگرفته از هنر طراحي و معماري اصيل اسلامي گرديده است، تا جائيکه بعضا مکانيابي هاي نادرست برخي کاربريهاي خدماتي همچنين فقدان عملکرد صحيح بسياري از تاسيسات و تجهيزات شهري (عناصر و المانهاي مبلمان شهري مانند ايستگاه هاي اتوبوس، تابلوهاي تبليغاتي، سطل هاي زباله و . . .) نهايتا تضاد عديده اي در طراحي سبک و شيوه هاي مطلوب را بوجود آورده است.

فلذا با توجه به اينکه برخي از واحدهاي ذيربط آن منطقه مبادرت به انجام و اجراي طرح هاي عمراني (احداث و ايجاد سالن هاي ورزشي، سالن هاي سينما، احداث پارکها و . . .) مي نمايند که در بسياري از موارد رعايت ضوابط و استانداردهاي مناسب سازي ملحوظ نگرديده است.
خواهشمند است به کليه واحدهاي مستقر در آن منطقه دستور فرمائيد پيش از هرگونه انجام عمليات اجرائي، هماهنگي هاي لازم و مقتضي را با اين ستاد به عمل آورند.