مغایرت نقشه با برگ تشخیص

مغایرت نقشه ارائه منابع طبیعی با برگ تشخیص.

نقشه ارائه شده از طرف اداره منابع طبيعي با برگ تشخيص مغايرت دارد. بايد مشخص گردد كدام يك از آنها مورد عمل و داراي منشاء اثر قانوني است.

كلاسه پرونده : ۱۲۱۲/۶۷۱۰

شماره دادنامه : ۲۳۱/۱۲

تاريخ رسيدگي : ۱۳۷۲/۰۵/۲۵

تجديدنظرخواه : اداره كل منابع طبيعي استان …

تجديدنظرخوانده : ((الف)) و ((ب))

تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره ۲۵۲۱۷/۳/۷۱ شعبه دوم دادگاه حقوقي يك …

مرجع رسيدگي : شعبه ۱۲ ديوان عالي كشور

هيئت شعبه : آقايان …

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ ۱۳۵۵/۰۹/۲۷ آقايان ((الف)) و ((ب)) دادخواستي به خواسته ممانعت از عمليات غرص اشجار و صدور دستور فوري مقومبه مبلغ دويست و بيست هزار ريال به دادگاه شهرستان …. تقديم مي دارد و توضيح مي دهد كه اداره منابع طبيعي … كوه … را به استثناء مستثنيات قانوني ملي و نقشه برداري و در كميسيون ماده ۵۶ تصويب و ملك اين جانبان خارج از مخدوده نقشه مصوبه وبلامانع و ملي نمي باشد و حاليه اداره منابع طبيعي دراراضي ملي شده اقدام به غرس اشجار مي نمايد ولي متاسفانه دو نفر از مامورين اداره بدون مجوز قانوني در ملك اينجانبان به شماره پلاكهاي … به نام دولت اقدام به غرس اشجار مي نمايند

لذا درخواست رسيدگي و صدور حكم به خواسته فوق دارد. در جريان رسيديگ آقاي ((ج)) به نمايندگي از اداره كل منابع طبيعي در دعوي شركت مي نمايد.

اداره سر جنگلداري كل … دفاع مي كند كه اداره سرجنگلداري كل … به استناد اختيارات حاصله از ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري از مراتع و جنگلهاي كشور در اجراي اصل ملي كردن مراتع و جنگلهاي كشور در وهله اول كليه اراضي واقع در دامنه … كه محدود است به را با اعزام مامور و تنظيم برگ تشخيص و نقشه برداري و تشكيل كمسيون مقرر در ماده ۵۶ به اعتبار از كميسون كه عينا” برگ تشخيص و نقشه ترسيمي را تاييد و امضاء نموده اند ملي نموده است و خواهانها كه مدعي اند قسمتي از اراضي ملكي آنهاراسرجنگلداري برخلاف مدلول راي كميسيون و نقشه ترسيمي تصرف نموده است بدون دليل است و خواهانهادر موعد مقرر اعتراضي به راي كمسيون نكرده است امر به كارشناس ارجاع مي گردد. آقاي كارشناس نظريه هاي خود رابه دفعات تسليم مي نمايد.

در اين خلال فوت آقاي ((الف)) اعلام و ورثه او سه پسر به اسامي علي، ناصر و مهدي و يك دختش به نام نسرين و همسرش خانم ((ش)) معرفي مي شوند. اداره كل زمين شهري اعلام مي كند كه پلاكهاي … و غيرممنوع المعامله اعلام گرديده است و سرجنگلداري كل اعلام نمايد كه پلاكهاي در تاريخ ۱۳۶۰/۱۰/۲۰ به سازمان عمران اراضي شهري تحويل داده شده است.

دادگاه چگونگي را از شهرداري استعلام كرده پاسخ شهرداري اين است كه پلاكهاي … قسمتي در داخل محدوده و قسمتي در خارج از محدوده مي باشد. بعدا” آقاي ((ج)) به وكالت از سرجنگلداري كل و همچنين آقاي ((د)) به وكالت از ورثه مرحوم عباس و مرحوم ((الف)) در دعوي شركت مي كند، دادگاه مراتب را به دفعات ازاداره جنگلباني، كشاورزي و اراضي شهري استعلام و خلاصه پرونده ثبتي پلاك ۶۶۶۲ و ۶۶۶۳ را منعكس نمايد، متعاقبا” به استناد ماده ۷ آيين نامه اجراي ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي پرونده را موكول به تصميم هيئت مي نمايد. اداره كل كشاورزي پاسخ مي گويدكه زمين در محدوده شهر است.

سرانجام پس از تبديل دادگاه شهرستان به دادگاه عمومي و متعاقبا” حقوقي يك پرونده امر ابواب جمعي شعبه دهم دادگاه حقوقي يك قرار مي گيرد. استعلامات متعددي از مقامات ذيربط به عمل مي آيد. نظريه هاي مشاور تحصيل مي گردد و دادنامه شماره ۲۱۷ ۱۳۷۱/۰۲/۲۵ بر محكوميت اداره خوانده به رفع يد از محل مورد تصرف عدواني كه با كشيدن سيم خاردار محصور و تحت تصرف خود در آورده و خلع يد خواهان نسبت به سهم مالكانه و به رد دعوي خواهانهاو بطلان دعوي حاج … نسبت به پلاك ۶۶۶۱ صادر مي نمايد.

دادنامه درتاريخ ۱۳۷۱/۰۶/۱۵ به اداره جنگلباني ابلاغ مي شود. در تاريخ ارجاع مي گردد. لوايح طرفين به هنگام شور قرائت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي …عضو مميزو اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد :
((بسمه تعالي.
بر دادنامه تجديدنظرخواسته اين اشكال وارد است كه اولا” اداره زمين شهري با ارسال فتوكپي اداره املاك ثبت كل استان و استنادبه آن اعلام نموده كه سوم اسناد مالكيت پلاكهاي مرقوم را پيوست دادخواست نموده و خلاصه هاي پرونده هاي ثبتي به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۱۷ ناقص و مبهم منعكس گرديده بدين معني كه حدود ذكر نشده و اظهارات نماينده ثبت بشرح بين الهلالين (تحديدحدود به عمل آمده كه در تاريخ ۱۳۲۳/۱۲/۰۶ مي باشد و صورتمجلس مزبور به دفترثبت نشده است) روشن نيست ثالثا” آقاي كارشناس در نظريه خود عنوان نموده كه ((نقشه ارائه شده از طرف اداره منابع طبيعي با برگ تشخيص موجود در پرونده مغاير بوده و همچنين سيم كشي انجام شده از طرف اداره مزبور درحد غربي و جنوب غربي با نقشه مغايرت دارد)) اما مشخص نكرده كه اين اختلاف و مغايرت چيست و بعد آقاي كار شناس اضافه مي نمايد كه قسمتهاي شمالي و شرقي و غربي اين پلاكها در داخل سيم خاردار منصوبه از طرف منابع طبيعي قرارگرفته ليكن معلوم نيست كه چه مقداراز اين زمينها وسيله اداره منابع طبيعي سيم كشي شده است.
طول ابعاد و مساحت آن چه مقدار است و با توجه به نقشه و برگ تشخيص چه وضعيتي داراست و در نتيجه دادنامه نيز كه بر اين اساس صادر گرديده مبهم به نظر مي رسد و ضرورت داشته كه دادگاه در خصوص چگونگي منع معامله پلاكهاي مورد بحث و وضعيت ثبتي كامل آنها ازثبت اسناد استعلام و در باب اختلاف نقشه و برگ تشخيص از اداره جنگلباني توضيح اخذ نمايد و مشخص گردد كدام يك از آنها مورد عمل و داراي منشاء اثر قانوني است و خلاصه پرونده جنگلباني منعكس گردد و عنداللزوم قرارمعاينه محلي صادر و امر به كارشناسي ارجاع شود
معاينه محلي با تطبيق پرونده ثبتي و جنگلباني با پلاكهاانجام يابد نظريه كارشناس ضمن تنظيم كروكي جلب شود و با اختيار حاصله از ماده ۲۸ لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي هرگونه تحقيق و اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم است به عمل آيد، سپس مبادرت به اتخاذ تصميم گردد. بنا به مراتب فوق الاشعار دادنامه مزبور را نقض و پرونده به منظور رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك … ارجاع مي گردد.))
مرجع : كتاب آراي ديوان عالي كشور در امور حقوقي ۳
قانون تجارت، احوال شخصيه، شناسنامه، ادله اثبات دعوي، احكام حكومتي، توقيف عمليات اجرائي و ابطال اجرائيه تاليف يداله بازگير، انتشارات ققنوس، چاپ اول، سال ۱۳۷۷