قانون معافيت حق انحصار

قانون راجع به معافيت حق انحصار و عوارض شهرداري قند و شكر و چاي سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي انتظامي.

ماده واحده – قند و شكر و چاي مورد نياز سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي انتظامي از تاريخ ۱۳۴۰/۰۵/۲۵ به بعد و مادامي كه توليد داخلي قند و شكر و چاي تامين مصرف داخلي كشور را نمي نمايد هر سال به ميزاني كه مطابق احتياجات سازمان مزبور به تصويب هيات دولت خواهد رسيد از پرداخت حق انحصار و عوارض شهرداري معاف است.

قانون بالا مشتمل بر يك ماده كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقديم شده بود.

پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاريخ روز چهارشنبه  ۱۳۴۳/۰۹/۰۴ در جلسه روز سه شنبه ۱۳۴۳/۰۹/۲۴ به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي – مهندس عبدالله رياضي