مطالبه خسارت از مستاجر

مطالبه خسارت به عين مستاجره در اثر تعدي و تفريط مستاجر.

تاريخ رسيدگي : ۱۳۶۹/۰۸/۲۱

دادنامه : ۶۵۶/۱۰

مرجع رسيدگي : شعبه دهم ديوان عالي كشور.

مطالبه خسارت از مستاجر :

خلاصه جريان پرونده :

آقاي (پ) به وكالت از آقاي (م) بدواً دادخواستي به طرفيت شهرداري اروميه به خواسته مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰ ريال خسارات وارده به ساختمان پلاك يك فرعي از ۳۴۱۵ بخش ۳ اروميه به علت افراط و تفريط به دادگاه حقوقي يك اروميه تقديم كه در شعبه اول مطرح شده است.

وكيل خواهان توضيح مي دهد در تاريخ ۱۳۴۷/۰۱/۱۳ طبق سند رسمي اجاره به شماره ۱۰۱۹۹ تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي شماره ۱۱ اروميه شهرداري خوانده يك باب ساختمان پلاك يك فرعي از ۳۴۱۵ واقع در بخش ۳ اروميه را در اختيار داشته و در تاريخ ۱۳۶۷/۰۲/۱۳ طبق پرونده اجرائي ۱۲۳-۶۶/۴ تخليه و چون در اين مدت اجاره از طرف مستاجر نسبت به مورد اجاره تعدي و تفريط گرديده و خسارات متعددي به تمامي قسمت هاي ساختمان وارد شده طي پرونده ۹۱۵/۶۷/۵ ج ۲ اقدام به تامين دليل شده و آقاي كارشناس دادگستري دبون ورود در جزئيات حدوداً خسارات وارده را ۱۵۰ تومان برآورد نموده ولي خسارات و انجام تعميرات حداقل ۲۵۰ هزار تومان هزينه در بر دارد كه تقاضاي صدور حكم بر طبق خواسته مي نمايد.

وكيل خواهان در اولين جسله دادرسي مبلغ خواسته را به چهارصد هزار تومان افزايش داده و دادگاه براي تشخيص ميزان خسارت مورد مطالبه قرار ارجاع امر به كارشناس صادر كارشناس منتخب ميزان خسارت را به مبلغ دويست هزار تومان تعيين و دادگاه در تاريخ ۱۳۶۸/۱۰/۱۴ نظريه خود را اعلام و به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ مزبور در وجه خواهان و رد دعوي نسبت به مازاد خواسته اظهارنظر نموده است .

خوانده در هيچ يك از جلسات دادگاه حضور نيافته و به نظريه كارشناس و همچنين اظهارنظر دادگاه اعتراض ننموده و بالنتيجه دادگاه به شرح دادنامه تجديدنظر خواسته با توجه به احراز رابطه استيجاري بين طرفين و عنايت به صورت جلسه تامين دليل مورخ ۱۳۶۷/۰۳/۳۱ و اظهارنظر كارشناس منتخب در تامين دليل و نيز كارشناس منتخب دادگاه واين كه خوانده در هيچ يك از جلسات متشكله شركت نكرده و ايراد و دفاعي به عمل نياورده و كارشناس انتخابي دادگاه ميزان خسارات وارده به ساختمان را اعم از هزينه و بازسازي موارد اعلامي دو ميليون ريال برآورد و با وصف اعلام وصوف نظر كارشناس به طرفين اعتراضي از سوي آنان واصل نشده.

لذا حكم بر محكوميت شهرداري به پراخت مبلغ دو ميليون ريال از بابت خسارات وارده به ساختمان استيجاري در اثر تعدي و تفريط در حق خواهان صادر و ادعاي خواهان را نسبت به مازاد اين مبلغ به لحاظ عدم كفايت ادله اثباتي و عدم استحقاق محكوم به رد دانسته است. شهرداري اروميه از راي صادره تقاضاي تجديدنظر كرده كه پرونده جهت رسيدگي به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است.
متن اعتراضات تجديدنظرخواه و پاسخ وكيل تجديدنظرخوانده در هنگام مشاوره قرائت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
مطالبه خسارت از مستاجر :
بسمه تعالي
اعتراضات تجديدنظرخواه غير موجه وغير مستدل و تاثيري در اثبات عدم صحت دادنامه تجديدنظرخواسته ندارد و دادنامه مزبور با توجه استدلال منعكس در آن و اوراق و محتويات پرونده صحيحاً صادر و ابرام مي گردد.
مرجع : كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آن ها، تاليف يداله بازگير، چاپ اول، سال ۱۳۷۹، چاپ گيتي، انتشارات فردوسي.