مصوبه وزارت بازرگانی

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص تفکیک شرکت پشتیبانی امور دام کشور از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت بازرگانی ۱۳۸۹/۰۴/۳۰

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت بازرگانی ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی شورای عالی اداری در یکصد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۳۰ به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی در امر تنظیم بازار مواد پروتئینی (حیوانی) و استفاده بهینه از منابع مالی، فیزیکی، انسانی و اطلاعاتی موجود و جلوگیری از تداخل وظایف بین دستگاه‌های اجرایی تصویب نمود.

۱-شرکت پشتیبانی امور دام کشور با کلیه وظایف و اختیارات از وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت بازرگانی وابسته می‌گردد.

۲-برای تعیین تکلیف اعتبارات، تعهدات، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات شرکت پشتیبانی امور دام کشور، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تشکیل و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به آن تصمیم‌گیری خواهد نمود.
۳-وزارت بازرگانی مسؤول حُسن اجرای این مصوبه بوده و موظف است گزارش چگونگی اجرای این مصوبه را ظرف مدت (۳) ماه به شورای عالی اداری ارایه نماید.