مصوبه شورای عالی شهرسازی

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص سند جامع ارتقاي کيفي سيما و منظر شهري.

شماره ۹۱/۳۰۰/۶۰۶۴۹ -۱۳۹۱/۱۰/۰۲

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

در خصوص سند جامع ارتقاي کيفي سيما و منظر شهري

استانداران محترم کليه استانها

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در شانزدهمين جلسه سال جاري، پيرو مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۵ خود، تحت عنوان «دستورالعمل ماده ۱۶۹ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور» و با عنايت به بند ۳ـ۴ مصوبه مذکور، بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و به منظور ساماندهي به سيما و منظر شهرها، «سند جامع ارتقاء کيفي سيما و منظر شهري» را به عنوان يکي از اسناد طرح‌هاي جامع (توسعه و عمران شهري) مورد بررسي قرار داده و به تصويب رساند.

لازم به ذکر است دستورالعمل اجرايي مصوبه فوق، متعاقباً ابلاغ خواهد گرديد. بديهي است پس از ابلاغ دستورالعمل مذکور، ارائه سند فوق‌الذکر در تمامي طرحهاي توسعه و عمران شهري الزامي خواهد بود.
معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
ميرمحمد غراوي