مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه ، گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان در سطح شهرداري هاي كشور شماره ۱۶۵۵/ دش – 19-08-1371

شوراي عالي اداري در سي و چهارمين جلسه مورخ ۱۳-۰۸-۱۳۷۱ ، بنابه پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور جهت بهبود سيستم ها و روش ها و گردش كار در ادارات با جهت گيري بالابردن كارآئي دستگاه هاي اجرائي در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه ، گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان در سطح شهرداري هاي كشور موارد ذيل را تصويب نمود :
۱-صدور پروانه ، گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان توسط شهرداري هاي كشور طبق شناسنامه ساختمان كه پيوست مي باشد انجام مي گردد .
۲- شهرداري ها مكلفند براساس مراحل ذيل نسبت به صدور شناسنامه ساختمان كه حاوي پروانه ، گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان مي باشد اقدام و به متقاضي تسليم نمايند :
 الف- حداكثر ظرف مدت هفت روز پس از دريافت مدارك لازم شامل درخواست پروانه ، نقشه محل وقوع ملك ، فتوكپي مدارك مالكيت رسمي ، فتوكپي شناسنامه ذينفع ( مالك يا مالكين ) و در صور مراجعه وكيل مالك ، فتوكپي وكالتنامه ، از محل بازديد و گزارش وضعيت موجود ملك را جهت درج در پرونده تنظيم و با تعيين ضوابط شهرسازي حاكم بر ملك ( شامل نوع كاربري ، ميزان تراكم مجاز ، تعدادطبقات ، حدودتعريض و غيره ) آمادگي تحويل نقشه هاي معماري و محاسباتي را به متقاضي ابلاغ نمايند در غير اينصورت لازم است علت عدم آمادگي تحويل نقشه ها را كتباً به ذينفع اعلام نمايند .
تبصره – به منظور جلوگيري از استعلام هاي متعدد شهرداري از دستگاه هاي اجرائي كليه دستگاه ها مكلفند در پايان هر سال طرح ها و پروژه هاي ساختماني و عمراني مصوب خود را به منظور انعكاس در نقشه شهر به شهرداري ها گزارش نمايند . نقشه هاي شهر بايد به گونه اي به روز نگاه داشته شوند كه در ابتداي هر سال نشان دهنده وضع كالبدي شهر در آن مقطع زماني باشد .
 ب – حداكثر ظرف مدت پنج روز پس از دريافت نقشه ها ي مربوطه با رعايت ضوابط اعلام شده در بند الف و نيز مفاد ماده ۱۷ نظام مهندسي ساختمان نسبت به ارائه كليه برگ هاي پرداخت عوارض و ساير حقوق قانوني متعلقه به ملك مورد تقاضا اقدام نمايند .
 ج- حداكثر ظرف مدت دو روز پس از پرداخت و تسليم قبوض عوارض فوق الذكر نسبت به صدور شناسنامه ساختمان كه حاوي پروانه ساختمان مي باشد اقدام نمايند .
تبصره – شهرداري ها موظفند به تدريج زمان مصروفه مراحل صدور پروانه ساختمان را از ۱۴ روز به حداكثر ۷ روز تقليل دهند .
 3- شهرداري ها موظفند حداكثر ظرف مدت دو روز پس از درخواست مالك يا مالكين جهت صدور گواهي عدم خلاف و انطباق ساختمان احداث شده با ضوابط فني و شهرسازي حاكم بر ملك نسبت به صدور گواهي عدم خلاف اقدام و درغيراينصورت لازم است علت عدم صدورگواهي عدم خلاف كتباً به ذينفع اعلام گردد .
۴- شهرداري ها موظفند حداكثر ظرف مدت دو روز پس از درخواست مالك يا مالكين جهت صدور گواهي پايان ساختمان و انطباق ساختمان احداث شده با ضوابط فني و شهرسازي حاكم بر ملك نسبت به صدور گواهي پايان ساختمان اقدام و در غير اين صورت لازم است علت عدم صدور گواهي ساختمان ، به ذينفع اعلام شود .
۵- وزارتخانه هاي كشور و پست وتلگراف و تلفن موظفند ظرف مدت يك ماه پس از تصويب اين مصوبه نسبت به احصاء آن دسته از خدمات پستي مربوط به اين مصوبه كه توسط شركت پست جمهوري اسلامي ايران امكان پذير مي باشند اقدام نمايند .
 6- از تاريخ ۱-۱۱-۱۳۷۱شناسنامه ساختمان به عنوان يك سند رسمي تلقي گرديده و در رابطه با استعلام هاي دستگاه ها و ارگان هائي از قبيل وزارت مسكن و شهرسازي، بانك ها ، شركت گاز ، برق و آب ، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ، وزارت امور اقتصادي و دارائي و … مورد استناد مي باشد .
 تبصره ۱- هرگونه دخل وتصرف در اين سند جرم محسوب مي شود و پيگرد قانوني دارد .
 تبصره ۲- شهرداري ها موظفند به تدريج براي متقاضياني كه قبلاً پروانه ساختمان دريافت كرده اند حسب درخواست متقاضي نسبت به صدور شناسنامه ساختمان اقدام نمايند .
۷- شهرداري ها مكلفند تمهيدات لازم جهت واگذاري فعاليت هاي اجرائي و فني مربوط به صدور پروانه ، گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان را باهماهنگي وزارت كشور به اشخاص حقيقي و حقوقي كه اعتبار و صلاحيت آنان به تائيد مراجع ذي صلاح رسيده اند فراهم نمايند .
تبصره ۱- اين روش به منظور سهولت در امر مراحل صدور پروانه ، گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان مي باشد ليكن متقاضي در صورت تمايل مي تواند از طريق شهرداري ها نسبت به موارد فوق الذكر اقدام نمايد .
 تبصره ۲ – نظارت برحسن جريان امور و كنترل هاي لازم در چهارچوب مقررات به عهده شهرداري ها خواهد بود .
 8- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف مدت ۲ ماه پس از تصويب طرح هاي شهرسازي زمين هاي موات شهري را در طرح هاي مصوب مشخص نمايد .
تبصره – وزات مسكن و شهرسازي ( سازمان زمين شهري ) موظف است تا تحقق بند فوق پس از وصول استعلام از شهرداري ها در خصوص نوع زمين حداكثر ظرف مدت ۱۰ روز اقدام نمايد .
 9 – شهرداري ها موظفند به منظور حسن اجراي ماده ۷ قانون زمين شهري مصوب ۲۲/ ۶/ ۱۳۶۶ ، با اخذ تعهد از مالك مبني بر عدم استفاده از مزاياي فوق نسبت به صدور پروانه ساختماني اقدام و همزمان از وزارت مسكن و شهر سازي ( سازمان زمين شهري ) استعلام به عمل آورده و در صورت خلاف ادعاي مالك نسبت به ابطال پروانه اقدام نمايند .
 10- وزارت كشور و شهرداري ها مسئول اجراي اين مصوبه بوده و دبيرخانه شوراي عالي اداري گزارش پيشرفت اين مصوبه را هر سه ماه يكبار به شوراي عالي اداري ارائه خواهد نمود .
 معاون رئيس جمهور و دبير شوراي عالي اداري – سيد منصور رضوي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *