نظارت اجراي ضوابط ساختمان

مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها و طرحهاي شهرسازي و شهرک سازي و عمران شهري.

شماره بخشنامه : ۲۳۰/۵۷۲۸/۳۰۰
تاريخ ابلاغ : ۱۳۸۴/۰۳/۰۳

مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها و طرحهاي شهرسازي و شهرک سازي و عمران شهري که اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است

بنابر ماده ۳۳ از فصل چهارم قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴ مجلس شوراي اسلامي “مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمان ها و طرح هاي شهرسازي و شهرک سازي و عمران شهري که اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است.

بر عهده وزارت مسکن و شهرسازي است….” و به استناد مواد ۲۲ و ۲۳ آئين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران … مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هيات وزيران، ضروريست کميسيون ماده ۱۳ بررسي و اظهار نظر خود را به طرح ناحيه اي (يا شهرستان) مستند نمايد، در نقاط فاقد طرح نيز رعايت ضوابط و مقررات عمومي مصوب شوراي عالي الزامي مي باشد.
با توجه به نکات فوق مقتضي است صورتجلسات کميسيون ماده ۱۳، به همراه اسناد و مدارک لازم و منضم به مستندات حداکثر ظرف مدت ۲ هفته از تنظيم صورتجلسه به اين واحد ارسال گردند.