دعوي افرازملكي كه موضوع حكم ابطال ثبت قرارگرفته است مسموع است و وبايدازطرف دادگاه موردترتيب اثرقرارگيرد

راي شماره : ۱۵۰۸-۱۲/۵/۳۹

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"همانگونه كه شعبه ششم ديوان عالي كشوراستدلال نموده است باملاحظه مقدمه حكم شماره ۷۵مورخ ۸/۱۰/۲۷دادگاه بخش دامغان واستدلال دادگاه در اصدارحكم مزبورروشن است كه خوانده محكوم شده است ازمبذوردومن زمين ملكي خواهان كه به پلاك ۳۸۶به ثبت رسيده وبعداضمن ديوارسازي پلاك ۳۸۵متعلق به خوانده جزءپلاك مزبورگرديده رفع يدنموده وبه تصرف خواهان بدهدوبموجب دادخواست موردبحث محكوم له ازهمان دادگاه صادركننده حكم يادشده تقاضا نموده است محكوم به راازبقيه پلاك ۳۸۵متصرفي محكوم عليه تفكيك وبه تصرف اوداده شودوچون اين درخواست علي الاصول قابل استماع مي باشددادنامه فرجام خواسته مبني بررددعوي اقامه شده مخدوش است …."
* سابقه *

افرازموضوع حكم ابطال ثبت
بدوافرجامخواه بطرفيت فرجامخواندگان بخواسته افرازمبذردومن زمين پلاك ۳۸۶وششصدريال اجرت المثل هشت ساله آن دردادگاه بخش دامغان اقامه دعوي نموده ومستندات دعوي عبارت بوده است ازرونوشت حكم شماره ۷۵ مورخ ۸/۱۰/۲۷همان دادگاه كه به نفع خواهان عليه خوانده مبني برابطال ثبت خوانده نسبت به زمين شماره ۳۸۶وخلع يدمشاراليه ازآن صادرگرديده وهمچنين رونوشت اجرائيه مربوط به حكم مزبور.
دادگاه بخش دامغان رسيدگي نموده وخلاصه چنين راي داده است :(چون محرزاست كه خوانده دخالت وتصرفي درپلاك ۳۸۶نداشته وپلاك مزبوردرتصرف خواهان وبرادرش مي باشددعوي افرازاقامه شده قابل استماع نبوده ورد مي شود.)
خواهان ازاين نظربه دادگاه شهرستان سمنان شكايت پژوهشي نموده و دادگاه مزبورچنين راي داده است :
چون منظورپژوهشخواه طبق لايحه ۲۳/۲/۳۰و۵/۵/۳۰ضميمه پرونده ازدومن زمين پلاك ۳۸۶مندرج دردادخواست شماره ۲۱-۱/۱۹دائربه درخواست افراز واجورهشت ساله ازدومن زمين پلاك شماره ۳۸۵است ومورددرخواست با مستندات دادخواست نامبرده كه حكم شماره ۷۵ واجرائيه شماره ۹باشد تطبيق نمي كندوبعلاوه حكم واجرائيه نامبرده هم بادادخواست شماره ۷۴۰۷ مورخ ۲۶/۸/۱۶اعتراض به ثبت وقبض رسيدونامه اداره ثبت اسناددامغان مطابقت نداردوبالاخره پژوهشخواه متعذراست به اينكه درحكم واجرائيه نامبرده اشتباهابجاي پلاك ۳۸۵پلاك ۳۸۶قيدشده است درخواست اصلاح اين قسمت راازصلاحيت اين دادگاه خارج است ،اعتراضات پژوهشخواه رادادگاه نسبت به حكم شماره ۵۹ صادرازدادگاه بخش دامغان غيرواردديده حكم نامبرده راكه دائربه رددعوي افرازاست چنانچه هست استوارمي نمايدودر قسمت اجورهشت ساله وششصدريال خسارت پژوهشخواه محكوم به بيحقي است .
محكوم عليه ازاين حكم فرجامخواسته وشعبه ششم ديوان عالي كشورچنين راي داده است :
حكم دادگاه بخش دامغان وهمچنين حكم دادگاه شهرستان كه براستواري حكم دادگاه بخش صادرگرديده مبني براشتباه ومخدوش است زيرابطوري كه محتويات پرونده سابق تنظيم شده بين طرفين دعوي بايگاني درپرونده فعلي حاكيست دعوي سابق فرجامخوابرفرجامخوانده اين بوده كه فرجامخواه راجزء پلاك ۳۸۵بنام خودودونفرصغيردرخواست ثبت كرده بدين جهت برثبت فرجامخواندگان معترض واقامه دعوي نموده ومنتهي به صدورحكم به نفع فرجامخواه وورقه اجرائيه شده ودعوي فعلي فرجامخواه اين است كه چون دومن زمين موردحكم سابق مشاع بوده فعلادرخواست افرازآن مي شودوبنابراين محكوم نمودن فرجامخواه دردعوي فعلي به استدلال آنكه محكوم به حكم سابق دومن زمين پلاك شماره ۳۸۶است وپلاك مزبوردرتصرف خودخواهان (فرجامخواه )و برادرش مي باشدصحيح نبوده ومنشاءاشتباه دادگاه عبارت حكم سابق است و حال آنكه بامراجعه به دادخواست وپرونده دعوي سابق ودقت درآن ممكن بود رفع اين اشتباه شده وفرضامحتاج به رسيدگي بيشتربودممكن بوددرنتيجه رسيدگي بيشترازقبيل مساحي زمين پلاك ۳۸۶ومراجعه به پرونده ملك وغيره قضيه روشن شودوخلاصه آنكه حكم دادگاه بجهات مذكورصحيح نبوده وبه اكثريت شكسته مي شودورسيدگي به دادگاه شهرستان شاهرودرجوع مي گردد.
دادگاه شهرستان شاهروددررسيدگي مجددچنين راي داده است :
تقاضاي پژوهشخواه راجع به تصحيح حكم شماره ۷۵ دادگاه بخش دامغان موجه نيست ودادگاه خودرادراين خصوص به فرض اينكه موردازموارداصلاح حكم باشدصالح نمي داندوچون باتوجه به محتويات پرونده به خصوص مندرجات پرونده هاي ثبتي ادعاي پژوهشخواه برمالكيت دومن زمين وحالت اشاعه آن اثبات نمي شودوبه پرداخت يكصدوپنجاه ريال خسارت حق الوكاله به پژوهشخواندگان محكوم مي گردد.
براثرفرجامخواهي محكوم عليه پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده وبه اتفاق بشرح ذيل راي به نقض حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان – مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال ۱۳۲۸تاسال ۱۳۴۲
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال ۱۳۵۳ صفحه ۸۳ تا۸۶

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *