مرتع بودن قطعات متنازع فيه مسجل و مسلم است تصميم معترض عنه به موات بودن مخدوش است


تاريخ رسيدگي ۱۳/۵/۷۳
شماره دادنامه ۲۵۲
شعبه ۱۸ ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده
اداره منابع طبيعي شهرستان مراغه دادخواستي بخواسته لغو تشخيص موات بودن مرابع مقوم بمبلغ … / … /۱۴۷ ريال بطرفيت هيئت واگذاري زمين آذربايجانشرقي مركز تبريز طبق آگهي منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۱۹۴۱۵مورخ ۱۳/۶/۷۰ منابع ملي موجود(مراتع عمومي ) در قريه سرملو پلاك ۴۷ اصلي بخش ۵ را موات اعلام نموده اند در حاليكه طبق ماده ۵۶ مراتع ملي شده تشخيص شده و موات نميباشد و باستناد فتوكپي اگهي اعلام ملي مراتع قريه سرملي پلاك ۴۷ اصلي رسيدگي و صدور حكم بر غير موات بودن آنرا خواستار شد دادگاه مرجوع اليه وارد رسيدگي شد و در جلسه ۱۳/۴/۱۳۷۱ قرار معاينه و تحقيق محلي با جلب نظر كارشناس صادر وبا تعيين كارشناس بنام آقاي مهندس … و چون آقاي مهندس … سمت مديريت ادارات منابع طبيعي وكشاورزي تعيين شده بود و آقاي مهندس … بكارشناسي انتخاب شد و پس از معاينه محل توسط كارشناس و با حضور طرفين دعوي تعيين نمايندگان آنان وكارشناس و اظهارنظركارشناس منتخب دال برمرتع بودن دو قطعه بمساحتهاي ۱۰۳ و۲۴ هكتار كه قسمتي از مراتع قريه سوملو پلاك ۴۷ اصلي بخش ۵ مراغه مي باشد كه بشماره ۳۹۶مورخ ۱۲/۴/۷۲ به ثبت رسيده و ضميمه پرونده است دادگاه درتاريخ ۳۱/۵/۱۳۷۲دروقت فوق العاده تشكيل و دادنامه شماره ۴۳۹ مورخ ۳۱/۴/۱۳۷۲ را بدين خلاصه ((با توجه بنظريه وارده بشماره ۳۹۶ مورخ ۱۲/۴/۱۳۷۲ كارشناس منتخب كه در مهلت مقرر تسليم واز تعرض موثر طرفين مصون مانده است و با در نظر گرفتن اينكه در تصميم تجديدنظرخواسته اعضاء محترم تصميم گيرنده نوشته اند كه زمين داراي پوشش مرتعي است وبا عنايت باينكه در تاريخ ۲۷/۹/۱۳۵۱ با صدور تصميم موضوع ماده ۵۶ قانون ملي شدن مراتع و جنگلهاي مرتع بودن قطعات مسجل و مسلم شده است بنابمراتب اعتراض اداره منابع طبيعي مراغه موجه بنظر مي رسد و تصميم معترض عنه مخدوش است عليهذا ضمن نقض تصميم تجديدنظر خواسته حكم بر مرتع داير بودن دو قطعه ازاراضي سرملو بمساحتهاي ۱۰۳هكتار و۲۴ هكتار صادر و اعلام مي دارد)) صادر نموده اند وبراثر تجديدنظرخواهي آقاي مديريت امور اراضي استان ازدادنامه شماره ۴۳۹ مورخ ۳۱/۴/۷۲پرونده بديوانعالي شكور ارسال و باين شعبه ارجاع گرديد و تجديدنظرخواه ضمن دادخواست تجديدنظرخواهي پس از شرح مطالبي صدور حكم بر فسخ دادنامه بدوي را خواستار شد تجديدنظر خواند هنيز لايحه تقديم داشته و پس از مدافعاتي ابرام حكم را تقاضانمودكه مندرجات دادخواست و لايحه هنگام شور قرائت خواهدشد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي … عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره ۳۱۴۳۹/۴/۷۲ تجديدنظرخواسته مشاوره نموده و چنين راي مي دهد:

راي
نظر باينكه جسب مفاد راي وحدت رويه شماره ۶/۲/۱۳۷۳ آرائي كه قبل از لازم الاجراشدن قانون تجديدنظرآراء دادگاههامصوب مرداد۱۳۷۲ يغني تاريخ ۲۷/۶/۱۳۷۳ صادر و ابلاغ گرديده اند ظرف بيست روز از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون ياد شده قابل درخواست رسيدگي تجديد نظري ميباشد و دادنامه تجديدنظرخواسته نيز در تاريخ ۲۹/۹/۱۳۷۲ واصل گرديده است كه خارج از مهلت مقرر فوق الذكر مي باشد عليهذا درخواست تجديدنظرخواهي مردود اعلام مي گردد.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / ۷۸ ، چاپ اول
۱۵۴

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *