محکومین تأدیه مهریه

محکومین تأدیه مهریه براساس تعداد سکه طلا.

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور.

با احترام تصویر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۴۸۵۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «محکومین تأدیه مهریه براساس تعداد سکه طلا» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره ۹۰۰۰/۳۴۸۵۹/۱۰۰ – ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

بخشنامه درخصوص محکومین تأدیه مهریه براساس تعداد سکه طلا.

رؤسای کل دادگستری استان های سراسر کشور

نظر به برخی گزارش های واصله تعدادی از محکومین تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به زندان معرفی می شوند. بدین وسیله مقرر می دارد؛ ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاهها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می گردد رسیدگی و مهلت های تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکومٌ علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.
ضمناً آمار پرونده های موضوع این بخشنامه به صورت فصلی به حوزه معاون اول گزارش شود.
مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده رئیس کل دادگستری استان می باشد.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی