محوریت فعل مستاجر

تغيير شغل زماني ميتواند مبناي تخليه مورد اجاره قرار گيرد كه مستند به فعل مستاجر متخلف باشد نه انتقال گيرنده.

بتاريخ : ۱۳۷۶/۰۲/۱۱      پرونده كلاسه : ۷۴/۱۵۱۷ و ۷۴/۱۵۱۶

مربوط به دادنامه : ۲۴۴ و ۲۴۵

مرجع رسيدگي شعبه : ۱۸۶ دادگاه عمومي تهران.

محوریت فعل مستاجر.

خواهان پرونده كلاسه : ۷۴/۱۵۱۶ شمس الدين نصير تفرشي بنشاني …

خوانده : معصومه گلستاني با وكالت آقاي عطاءاله فائض بنشاني …

خواسته : تجديدنظرخواهي

خواهان پرونده كلاسه : ۷۴/۱۵۱۷ عباس حسن حسين حاجيوند با وكالت آقاي مسعود گلشن بنشاني تهران …

محوریت فعل مستاجر :

خواندگان : ۱ خانم معصومه گلستاني با وكالت آقاي عطاءاله فائض ۲ شمس الدين نصير تفرشي بنشاني فوق …

خواسته : ورود ثالث

گردشكار : خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع اين شعبه و ثبت كلاسه فوق جري تشريفات قانوني در وقت مقرر دادگاه بتصدي امضاءكننده زير تشكيل است و با توجه بمحتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد.

محوریت فعل مستاجر :

راي دادگاه :

درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي شمس الدين نصير تفرشي نسبت به دادنامه شماره ۷۱/۸۷۵ شعبه ۶۳ دادگاه حقوقي ۲ سابق تهران و دعوي واردين ثالث با وكالت آقاي مسعود گلشن نظر باينكه تامين بعمل آمده كه مستند راي دادگاه دائر بر تغيير شغل است.

مفادا”حكايتي بر اينكه تغيير شغل توسط تجديدنظرخواه بعمل آمده باشد ندارد مضافا “باينكه اشتغال بكار آقاي عباس حاجيوند احد از واردين ثالث در محل مورد تسجيل عضو مجري قرار و موجر (خانم معصومه گلستاني) قرار گرفته و نظر باينكه صورتجلسه اجراي قرارهاي معاينه و تحقيق محلي نيز مويدا” مبتني بر تغيير شغل در زمان تصرفات واردين ثالث ميباشد.

محوریت فعل مستاجر :
اين تغيير شغل متعاقب انتقال مورد اجاره به غير به وقوع پيوسته و نظر باينكه خواهان بدوي با طرح قضيه انتقال بغير بنحو ضمني موضوع انتقال را پذيرفته و چون تغيير شغل متضمن احراز تصرف و مباشرت مستاجر سند رسمي به انجام آن بوده و تغيير شغل ميتواند مبناي تخليه قرار گيرد كه مستند به فعل مستاجر متخلف باشد و  در مانحن فيه و با احراز تصرفات منتقل اليهم به تغيير شغل آنها دعوي مطروح در زمان اقامه آن بطرفيت كسي كه هيچ تصرفي در مورد اجاره نداشته و مورد اجاره را به ديگري انتقال داده قابل استماع نبوده و اساسا”توجهي به مستاجر سند رسمي نداشته.
لهذا دادگاه با پذيرش اعتراض و تجديدنظرخواهي معترض ضمن مردود دانستن ادعاي موجر در زمان اقامه دادنامه معترض عنه را فسخ و چون شركت وارد بر ثالث در دعوي تجديدنظر خواهي صرفا” بلحاظ احراز حضور آنها در مورد اجاره و انتقال مورد اجاره صورت گرفته و با فسخ دادنامه و اينكه واردين ثالث درخواست از دادگاه نداشته تا موجبي براي اظهارنظر باشد لهذا درخصوص اين قسمت از دعوي واردين ثالث دادگاه مواجه باتكليفي نميباشند راي صادره قطعي است .
محوریت فعل مستاجر :
رئيس شعبه ۱۸۶ دادگاه عومي تهران محدثي.
قائم مقام شعبه ۳۷ دادگاه حقوقي يك سابق تهران محدثي.