بافت های فرسوده تهران

محلات قدیمی و بافت های فرسوده شهر تهران

جناب آقاي تاجران

شهرداران محترم منطقه ۱۵

احتراما”، بازگشت به رونوشت نامه شماره ۵۱۵/۴۲۴۰۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۱۵ و پيرو رونوشت نامه شماره ۱۱۴/۱۲۳۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۲۴ در خصوص محلات قديمي و بافت فرسوده شهر تهران، خواهشمند است دستور فرماييد :
طبق اعلام نظر وزرات مسکن و شهرسازي مندرج در نامه شماره ۳۵۰/۱۰۷۷ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۱۰ (تصوير ضميمه)، مفاد نامه هاي قبلي اين دبيرخانه در رابطه با بافت فرسوده را کان لم يکن تلقي نمايند و نسبت به مورد براساس کاربريهاي ملاک عمل طرح تفصيلي و ضمن رعايت ساير ضوابط و مقررات شهرسازي اقدام لازم معمول گردد.