مجوز استخدام مشاغل فنی

مجوز استخدام ۱۵۰ نفر در مشاغل فنی و تخصصی، در سازمان مرکزی تعاون روستایی ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ هیأت وزیران.

مجوز استخدام ۱۵۰ نفر در مشاغل فنی و تخصصی، در سازمان مرکزی تعاون روستایی شماره : .۴۶۶۱۴ت۲۷۷۶۵‌ه‍ تاریخ : ۱۳۸۱/۱۱/۲۱

‌سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت جهاد کشاورزی – وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی هیأت دولت در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱٫۱۷۱۶۵۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۱۹ ‌سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند «‌الف» تبصره (۶۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور و با‌رعایت تصویبنامه شماره .۱۸۹۹۷‌ت۱۹۰۸۹ه مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۲۷ تصویب نمودند :

‌استخدام ۱۵۰ نفر در مشاغل فنی و تخصصی، با مدارک دانشگاهی در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با‌رعایت بند (‌ز) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
‌این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.