اگر مدت اجاره معلوم نباشد مدت مفروض قانوني ملاك عمل است
به تاريخ :۷۳٫۱۱٫۱۶ شماره دادنامه :۷۳۰
مرجع رسيدگي :شعبه ۶۵دادگاه حقوقي دوتهران
خواهان :آقاي غلامعلي
خوانده :آقاي مجيد
خواسته :تخليه
راي دادگاه
خواسته خواهان به طرفيت خوانده تخليه يك دستگاه آپارتمان جزپلاك ثبتي ۲۱۴۳و۲۱۴۲به لحاظ انقضامدت اجاره است .خوانده درلايحه واظهارات خوددرجلسه دادگاه وجودرابطه استيجاري راپذيرفته است النهايه اظهار كرده كه چون مدت قراردادشفاهي ،معلوم نبوده است لذامدت ،منقضي شده به حساب نمي آيد،دفاع خوانده ازنظردادگاه بلاوجه است زيراعقداجاره عقدي است موقتي ومدت آن اگرصريحاقيدنشودباتوجه به ماده ۵۰۱ قانون مدني تابع قراري است كه براي پرداخت اجاره ميان طرفين مقررشده است .درمانحن فيه اين قراربرمبناي ماه تعيين شده است لذامدت مفروض قانوني پايان يافته است وازآنجاكه محل براي استفاده مسكوني به اجاره داده شده است و احكام مربوط به اماكن استيجاري مسكوني ،مقررات مندرج در قانون مالك و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲و قانون مدني است لذادادگاه به استناد مواد۱ و۱۵ قانون مالك و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ وماده ۴۹۴ و ۵۰۱ قانون مدني به دليل انقضا مدت ،حكم به تخليه ملك متنازع فيه صادر و اعلام مي دارد.بديهي است چنانچه مستاجرمدعي عسروحرج باشدبه درخواست وي وفق مقررات قانوني رسيدگي خواهدشد.حكم صادره حضوري ودرحدودمقررات ظرف بيست روزپس از ابلاغ قابل تجديدنظردرمحاكم حقوقي يك تهران مي باشد.
رئيس شعبه ۶۵دادگاه حقوقي دوتهران – محمدرضاكاركن

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *