بر اساس نظر كارشناس خواندگان متساويا"محكوم به پرداخت خسارت به اراضي ملي شده در اثر تخريب مي باشد

كلاسه پرونده : ۲۳۲۳/۴۶۸۸
شماره دادنامه : ۶۵۲/۲۳
تاريخ رسيدگي : ۲۱/۱۱/۶۹
تجديدنظر خواهان : آقايان ۰۱ (الف ) ۰۲(ب ) ۰۳(پ ) ۰۴(ت ) ۰۵(ث ) ۰۶(د) ۰۷(س )
تجديدنظرخوانده : اداره كل منابع طبيعي …
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره ۴۷۸/۵۸/۱۰/۴۸ صادره از شعبه ۴ دادگاه حقوقي يك …
مرجع رسيدگي : شعبه ۲۳ ديوان عالي كشور
هيئت شعبه : آقايان …

خلاصه جريان پرونده : به حكايت محتويات پرونده امر اداره تجديد نظر خوانده دادخواستي به طرفيت تجديدنظر خواندگان به خواسته مطالبه خسارت وارده به اراضي ملي شده در اثر تخريب معادل مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ريال به دادگاه عمومي سابق … تقديم و با استناد به پرونده مطروحه در دادسراي انقلاب … كه به موجب محتويات آن خواندگان اقرار به تصرف اراضي مزبور و تبديل آن به زمين كشاورزي نموده و در اراضي مزبور كشت كرده اند درخواست رسيدگي و صدور حكم بر محكوميت آنان را به پرداخت خسارت وارده در اثر تخريب نموده است . دادگاه مرجوع اليه پس از تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين و تشكيل جلسه دادرسي و ملاحظه دفاع خواندگان و انعكاس محتويات پرونده كيفري دادرسي انقلاب در صورت مجلس دادگاه با توجه به اينكه حاكم شرع دادسراي انقلاب به علت تعهد خواندگان مبني بر تحويل زمينهاي متصرفي دستور بايگاني پرونده را داده و، حكمي بر محكوميت خواندگان صادر نشده حكم به رد دعوي اداره جنگلباني و منابع طبيعي صادر نموده حكم مزبور پس از تجديدنظر خواهي از طرف قضات پيشين اين شعبه با توجه به مدارك و مستندات پيوست دادخواست نقض و رسيدگي مجدد به دادگاه عمومي شهرستان … كه بعدا به دادگاه حقوقي يك تبديل گرديده ارجاع ]شده است [ و دادگاه اخير پس از صدور قرار بازجويي و معاينه محل و جلب نظر كارشناس و تفويض نيابت قضايي به دادگاه حقوقي دو مستقل … و اجراي قرارهاي مذكور با توجه به احراز صحت ادعا و اظهارنظر كارشناس بر تخريب اراضي مورد ادعا از طرف خواندگان و با التفات به بخشنامه ها و ضوابط اجرايي اداره تجديدنظر خوانده ادعاي خواهان را ثابت تشخيص ]داده [ وخواندگان را متساويا به پرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ريال بابت خسارات وارده به اراضي و منابع ملي در حق اداره ]محكوم كرده است [ تجديدنظر خوانده محكوم عليهم با تقديم دادخواست در مقام تجديد نظرخواهي برآمده اند. پرونده امر به اين شعبه ارجاع و هيئت ارجاع و هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد. پس از بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش مشاوره نموده به شرح زير راي مي دهد:
(با توجه به محتويات پرونده و مندرجات اوراق صورت مجلس بازجويي و معاينه محل و اعتراق تجديدنظر خواندگان به تصرف اراضي مورد ادعا و با التفات به اظهارنظر كارشناس مشعر بر تخريب منابع ملي از طرف تجديدنظر خواندگان و مستندا به ضوابط و دستورالعملهاي پيش بيني شده از طرف مقامات ذيربط سازمان تجديدنظر خوانده اعتراضات اقامه شده بر دادنامه تجديدنظر خواسته وارد نيست و دادنامه مزبور ابرام مي شود.)

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي ۱
صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغصب
تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۷
۹۹

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *