هر يك از وراث مالك مستقل سهم خود بوده و به حصه ديگران حقي ندارند

كلاسه پرونده : ۱۸-۱۳۶۰۵۳-۱۴۶۶۵۳-۶۶۵۳
شماره دادنامه : ۳۹ و ۳۹۳ و ۳۹۲-۲۵
تاريخ رسيدگي : ۲۵-۷-۷۱
فرجام خواه : (الف ) و (ب)
فرجام خوانده : (ج)
فرجام خواسته : دادنامه شماره ۳۱۱۱۳۱۱۴۱۱۵-۶-۷۰ صادره از دادگاه حقوقي يك …
مرجع رسيدگي : شعبه ۲۵ ديوان عالي كشور
هيئت شعبه : آقايان …
خلاصه جريان پرونده : به تاريخ۲۴-۶-۶۱… و … وكلاي دادگستري به وكالت (ج ) دادخواست به خواسته افراز و تقسيم ماترك (د) با جلب نظر كارشناس به طرفيت (ش ) و (س ) و (الف ) و (ب ) و (ك ) و(گ ) و (ه ) اقامه نموده اين دعوي به تاريخ ۵-۱۰-۶۳در شعبه اول دادگاه عمومي … به كلاسه ۶۱-۹۴۵ منتهي به صدور راي مبني بر رد درخواست افراز و معتبر بودن توافق نامه عادي گرديده (۵-۵-۴۱ و ۳۱-۴-۴۵) فرجام خواهي شده رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده هيئت شعبه به تاريخ ۲۵-۹-۶۴چنين راي داده با توجه به مجموع محتويات پرونده خاصه تقسيم نامه عادي مورخ ۵-۵-۴۱ و توافق نامه ۳۱-۴-۶۵و صورت جلسه معاينه و تحقيق محلي علاوه بر اين كه امضاء فرجام خواسته در نوشته اخير محرز نيست مضافاً اين كه نام برده در آن تاريخ كبير نبوده است اساساً نوشته مزبور به اعتبار و استناد تقسيم نامه عادي نيز تنظيم نشده تا بتوان آن را تاييد ضمني تقسيم نامه موصوف تلقي نمود و نظر به اين كه مواد مورد استناد از قانون امور حسبي در دادنامه فرجام خواسته (۲۰۹ و ۳۰۱ و ۳۱۳) نيز در مقام دادخواست تقسيم مقرر در ماده ۲۰ همان قانون از دادگاه وضع گرديده و ارتباطي به عمل اشخاص در خارج از دادگاه ندارد و مواد ۱۲۴۱ و ۱۲۸۳ و ۱۲۹۱ قانون مدني هم منصرف از موضوع مي باشد علي هذا و با عنايت به ملاك ماده ۳قانون امور حسبي با لزوم اخذ موافقت دادستان و صلاحيت ذيل ماده ۳۱۳ همان (قانون بدون شرح (اگر مابين آن ها محجور يا غايب باشد تقسيم ماترك در دادگاه به عمل مي آيد نظر به اين كه تنظيم تقسيم نامه عادي ۵-۵-۴۱در خارج از دادگاه و در زمان صغر بعضي از ورثه منجمله فرجام خواه مباين و مغاير با قانون موصوف بوده است دادنامه فرجام خواسته كه با تعيين خلاف ذيل ماده ۲۱۳ مزبور صادر شده مخدوش است با نقض آن رسيدگي به دادگاه عمومي … محول مي شود.
دادگاه حقوقي يك … با دستور تعيين وقت رسيدگي و استماع اظهارات اصحاب دعوي به شرح صورت جلسات ۱۶-۷-۶۵و همچنين ملاحظه صورت جلسه ۱۶-۴-۶۳و اجراي قرار معاينه و تحقيق محلي شعبه اول دادگاه عمومي … و دستور توام شدن درخواست افراز است از وارث متوفي با دعوي مطروحه مبادرت به صدور كارشناسي نموده كارشناس با رعايت سهام شرعي و قانوني و تقديمي آن ها و رعايت مقررات قانون امور حسبي افرازي وارث را مشخص نمايد واجراي قرار نيابتاً به دادگاه حقوقي ۲ … محول شده حقوقي يك … با توجه به اين كه وارث مدعي داشتن اعياني در محل مي باشند و بعضي از وارث قطعاتي را به ديگران انتقال داده اند در زمينه كيفيت اجراي قرار كارشناسي از حقوقي يك … پرسش نموده دراين زمينه تحقيق انجام شده (۱۲-۸-۶۵) در جريان مسئله كارشناسي و اجراي آن ۲۰/۹/۰۰۰۶۶ به خواسته وارث ثالث به طرفيت (س ) بازرس دويست و ده هزار ريال اقامه نموده و نتيجه چنين توضيح داده دو قطعه شماره ۱۰ افرازي قبلي مالك قسمتي از مورد درخواست افراز ورثه … مي باشد سوابق مالكيت خود را به موجب سند مالكيت ۲۹ فرعي از ۱۰۲۳ اصلي و گواهي ۲۲۴۴۲۶-۵-۶۷ اداره كشاورزي … مي باشد سوابق مالكيت خود را به موجب سند مالكيت ۷ فرعي از۱۲۳ اصلي وگواهي ۲۲۴۴۳۶-۵-۶۷ اداره كشاورزي … به دادگاه تسليم داشته دادگاه رسيدگي به دعوي وارد ثالث را در محدوده قطعه ۱۰ افرازي ضروري دانسته و در اين رابطه به معاينه و تحقيق و كارشناسي و اعطاء نيابت حقوقي يك … اقدام نموده كارشناس به موجب نظريه … مملوك وارد ثالث را مقدار ۷۶۵۰ مترمربع منطبق با سند وارد ثالث و مساحت ۵۸۹۰ مترمربع باغ نسقي را به موجب … وارد دانسته سپس دادگاه با خارج نمودن حصه وارد ثالث ازمتروكات غيرمنقول متوفي افراز بقيه متروكات را موكول به اظهارنظر كارشناس نموده وضمناً لايحه شماره … از طرف خواهان و (س ) در مورد مملوك وارد ثالث توافقاً پيوست پرونده گرديده كه كارشناس ضمن تنظيم وتهيه كروكي محل مورد درخواست افراز ه استثناي ساختمان هاي احداثي و اشجار كه مورد خواسته نبوده با رعايت سهام شرعي و قانوني و تعديل سهام نظريه خود را تسليم نمايد. كارشناسي نظريه خود را به شماره … تقديم داشته كل رقبات موجود را به ۱۰ سهم كه از لحاظ قيمت مساوي مي باشند تقسيم نموده و در توصيف و نمايش هر سهم كم و كيف قطعات را مشخص كرده است. اين نظريه مورد اعتراض وكيل خواهان واحد از وزارت كه اصلا با افراز بعدي مخالف بوده است قرار گرفته در اين فاصله بانو(ه ) با احد از وارث فوت كرده ورثه او به موجب لايحه … معرفي شده اند. وراث جزو اصحاب دعوي مي باشد. دادگاه با توجه به محتويات پرونده و كسب نظر مشاور دادگاه مبادرت به صدور راي نموده نتيجه به شرح زير:
.۱ شش دانگ قطعه ۶ افرازي نقشه ونظريه كارشناسي به مساحت ۳۱۱۵ مترمربع در سهم بانو (ج)  .2 شش دانگ قطعه چهارم افرازي به مساحت ۳۱۷۳ مترمربع موضوعا طبق نقشه و نظريه كارشناسي در سهم بانو (گ ) .۳ شش دانگ قطعه پنجم افرازي به مساحت ۲۷۸۱ مترمربع موضوعا طبق نقشه و نظريه كارشناس در سهم بانو (س)  .4 شش دانگ قطعه دوم نقشه و نظريه كارشناس به مساحت ۳۴۰۶ مترمربع و بانو (ك)  .5شش دانگ قطعه ۲ افرازي مجزا شده از قطعه ۷ به مساحت ۱۰۴۷ مترمربع نظريه و نقشه كارشناسي درسهم (ش ) .۶ شش دانگ قطعه كم افرازي به مساحت ۵۴۷۱ مترمربع در سهم (الف ) .۷ شش دانگ قطعه دوم به مساحت ۷۱۲۰ مترمربع نقشه و نظريه افرازي در سهم (ب ) .۸ مقدار ۵/۵۹۴۱ مترمربع از شش دانگ قطعه ۹ به مساحت ۵-۱۰۵۱۶ كه توسط (الف ) و (ب ) به اشخاص فروخته شده بقيه به مقدار ۴۵۷۵ مترمربع در سهم مشاعي (الف ) و (ب ) قرار گرفت . ضمناً درمورد ثمن اعياني چون بانو (ه ) مادر وراث بوده لذا موردي براي تعيين ثمن باقي نخواهد ماند و لذا هر يك از وارث به موجب ماده ۳۲۵ قانون امور حسبي مالك مستقل سهم خود بوده به حصه ديگران حقي ندارند و به عبارت ديگر هر يك از وارث كه حصه تعيين شده ديگري را در تصرف دارد ملزم به تحويل آن به صاحب سهم مقرر به شرح فوق است و راجع به دعوي وارد ثالث موارد قبول دادگاه واقع گرديده و قطعه ۱۰ در سهم او قرار گرفت . لذا دعوي مزبور از دعوي اصحاب دعوي اصلي خارج و در وضع موجود وارد ثالث مالك قطعه مزبور خواهد بود. از طرف دو نفر از ورثه متوفي تجديدنظرخواهي شده و رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است .
شعبه در تاريخ فوق تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده و مشاوره مبادرت به صدور راي مي شود.
بسمه تعالي . با لحاظ مجموع محتويات پرونده بر دادنامه مورد تقاضاي تجديدنظر (قطع نظر از اين كه به طرفيت همه وارث طرح نشده ) اشكالات ذيل وارد است .۱ در قبال درخواست افراز و تقسيم بانو (ج ) تقسيم نامه عادي ابراز گرديده كه در حكم دادگاه بدوي و سپس نقضي اين شعبه بدان اشاره شده است دادگاه نفياً يا اثباتاً نسبت به آن بيان نظر نكرده و فقط جهات مورد نظر اين شعبه را در دادنامه منعكس نموده است.
.۲ حسب محتويات پرونده خواهان افراز همه وارث نيستند بنابراين با فرض اين كه دادگاه تقسيم نامه عادي ياد شده را غيرمعتبر بداند تعيين سهم براي كساني كه متقاضي افراز نيستند مجوز قانوني ندارد .۳ در مقام افراز و تفكيك پلاك هاي موضوع دعوي دقيقا آن چه مشمول اصلاحات ارضي قرار گرفته مشخص نشده و معلوم نيست اين مقدار در رابطه با كدام يك از مالكين بوده تا موقع تقسيم ملحوظ نظر قرار گيرد.
.۴ نظريه كارشناس با توجه به خواهان هاي افراز و سهم آن ها به نحو دقيق تقديم نگرديده به علاوه با توجه به مواد ۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۹قانون امور حسبي عمل تقسيم انجام نگرديده و اقدام دادگاه به تعيين سهام بدون قرعه كشي و بنا به مصلحت فاقد جوازقانوني است .۵ در مورد تحويل سهم كه جزو خواسته بوده نيز برخوردي نشده است . علي هذا با نقض راي در قسمتي كه مورد تقاضاي تجديدنظر مي باشد (تعيين و تقسيم سهام ) رسيدگي به دادگاه حقوقي يك … محول مي شود.
مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي ۱
صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغصب
تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۷

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *