مالکیت پروژه شهرداری تهران

مالکیت شهرداری تهران در پروژه هایی که توسط شرکت خدمات مهندسی شهر تهران به عنوان کارگزار اجرا می شود.

نظر به اينکه شرکت خدمات مهندسي شهر تهران که تمام سهام آن متعلق به شهرداري تهران است به عنوان کارگزار شهرداري تهران در کليه اموال اعم از منقول و غير منقول (عرصه و اعيان) متعلق به شهرداري تهران مشغول فعاليت بوده و اصالتاً فاقد هرگونه يد مالکانه در قبال آن اموال مي باشد.

لذا مقتضي است در صورت هرگونه استعلام از سوي مراجع اعم از قضايي و اداري از آن منطقه و واحدهاي ستادي صراحتاً مالکيت شهرداري تهران در جوابيه ها قيد گردد و رونوشت پاسخ را نيز به اين حوزه منعکس نمايند.