مالك عرصه ،مالك اعيان نيزمي باشد، مگراين كه خلاف آن ثابت شود
راي شماره : ۴۶۹ – ۲۹-۹-۱۳۴۵

راي شوراي عالي ثبت
زمين پلاك ۶۷دردفترتوزيع به نام راه آهن است وچندشماره فرعي ازپلاك مذكورمع متعلق به اعيان واقع درآن است به نام ديگران كه آن اعيان رادرتصرف دارند.راه آهن بعداًتقاضاكردكه ازمتصرفان مذكورتقاضاي ثبت اعيان پذيرفته نشودزيراآن هاكارگرراه آهن وخويشاوندان آن هاهستندكه بااذن و مصالح اداره راه آهن آن اعيان راساخته اند.
راي مورخ ۲۹-۹-۴۵شورا:
(نظررئيس ثبت استان بلااشكال است).

* سابقه *

***
شرح – نظررئيس ثبت اين بودكه ازراه آهن نسبت به اعيان قبول تقاضاي ثبت شود.مدارك وشواهدصحت دعوي متصرفان اعيان ازاين قراراست :
الف – معرفي اعيان دردفترتوزيع به نام آنان (ماده ۶نظام نامه قانون ثبت )كه متضمن نوعي تحقيقات محلي است .
ب -اقرارراه آهن به اين كه ساختن اعيان ابنيه ازطرف متصرفان بوده است وارزش اقتصادي كارآنان قابل انكارنيست .
ج – تصرف كارگران دراعيان مذكوركه به استنادماده ۷۴۷قانون آئين دادرسي مدني تصرف به عنوان مالكيت است ومدعي خلاف (راه آهن )دليلي نداده است وصرف وقوع اعيان مذكوردرمحوطه راه آهن وشغل متصرفان اعيان (كه كارگر راه آهن هستند)نمي توانداعتبارتصرف وسايرقرائن واوضاع واحوال بالارا متزلزل كندعلي الخصوص كه هنگام معرفي ملك دردفترتوزيع به نام متصرفان اعيان ،طبعاًتوجه به اين كه اعيان مذكوردرمحوطه راه آهن قرارگرفته (و متصرفان كارگران راه آهن هستند)شده ومع ذلك اعيان به نام متصرفان معرفي شده است .
نتيجه – بايدازمتصرف تقاضاي ثبت قبول شودوذي نفع ازحق اعتراض استفاده كند.اين راي وراي ۴۷۰هردوقابل تسري به غيرموردخودنمي باشند.
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۹۴-۵۹۵
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *