لغو ساخت واحدهای مسکونی

لغو وصول یک در هزار از هزینه ساخت واحد های مسکونی با زیر بنای  بیش از الگوی مصرف مسکن.

احتراما بپيوست تصويرنامه شماره ۸۱۲۱/۱۳۳۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۳۱ سازمان شهرداريهاي کشور در خصوص لغو ماده مذکور (وصول يک در هزار از هزينه ساخت واحدهاي مسکوني با زيربناي بيش از الگوي مصرف مسکن) جهت هرگونه اقدام لازم ارسال مي گردد.