لغو ممنوعیت صدور پروانه

لغو بخشنامه ممنوعیت از صدور پروانه بر اساس ضوابط باغات در پهنه های باغ مسکونی

پيرو بخشنامه شماره ۷۱۷/خ/۸۱۲ مورخ ۱۸-۱۱-۸۵ و شماره ۷۳۲/خ/ ۸۱۲ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۵ اداره کل شهرسازي و طرحهاي شهري مبني بر ممانعت از صدور پروانه براساس ضوابط باغات در پهنه هاي باغ مسکوني، بدينوسيله به آگاهي مي رساند تا تصويب و ابلاغ طرح جامع شهر تهران، مفاد بخشنامه هاي مذکور کن لم يکن اعلام مي شود.