لطمه به دوام ساختمان

اقداماتي كه موجب لطمه به دوام ساختمان مي شود تعدي و تفريط به حساب مي آيد.

بتاريخ : ۱۳۷۳/۰۴/۰۸

شماره دادنامه : ۲۷۶

مرجع رسيدگي : شعبه ۴۶ دادگاه حقوقي ۲ تهران.

لطمه به دوام ساختمان.

خواهان : خانم فرشته.

خوانده : آقاي عباس.

خواسته : تعديل و تخليه به علت تعدي و تفريط.

لطمه به دوام ساختمان :

راي دادگاه :

دعوي خواهان عليه خوانده تعديل و افزايش اجاره بهاي آن از مبلغ ۳۰۰۰۰ ريال مبلغ ۱۵۰۰۰۰ ريال با احتساب خسارات دادرسي و مابه التفاوت اجاره و تخليه آن به علت تعدي و تفريط مي باشد كه با احراز رابطه استيجاري طرفين :

اولا درخصوص تعديل مال الاجاره با توجه به فني بودن موضوع جلب نظر كارشناسان رسمي دادگستري به عمل آمد نظربه اينكه هيئت كارشناسان به شرح نظريه وارده شماره ۶۲۳۵-۱۳۷۲/۱۲/۲۵ اجاره بهاي مورد اجاره از تاريخ دادخواست ۷۱٫۰۹٫۱ مبلغ ۷۵۰۰ ريال در ماه ارزيابي و اعلام داشته اند كه مورد ايراد و اعتراض موجه و مستدل واقع نشده و با اوضاع و احوال محقق قضيه نيز مغايرتي ندارد.

عليهذا دادگاه دعوي خواهان را در اين قسمت تا حدود مقيد در نظريه كارشناسان وارد تشخيص حكم به تعديل و افزايش اجاره بهاي مورد اجاره از مبلغ ۳۰۰۰۰ ريال مبلغ ۷۵۰۰۰ ريال در ماه صادر و خوانده را به پرداخت مبلغ ۳۲۴۲۰۰ ريال بابت خسارات دادرسي و دستمزد كارشناسان و مبلغ نهصد و يازده هزار و پانصد ريال بابت مابه التفاوت اجاره تا روز صدور حكم در حق خواهان محكوم مي نمايد.

لطمه به دوام ساختمان :
ثانيا در مورد بخش ديگر دعوي مبني بر تخليه مورد اجاره بعلت تعدي و تفريط نظر به اينكه احراز صحت و سقم آن با توجه به خبرويت امر با اظهار نظر اهل فن ملازم به همين جهت كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري به عمل آمد كه با توجه به اعتراض وكيل خوانده موضوع به هيئت سه نفر كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع گرديده .
با توجه به اينكه كارشناس بدوي بشرح نظريه وارد به شماره ۴۳۳۵- ۱۳۷۲/۰۶/۱۷ وقوع تغييرات را در مورد اجاره تاييد و اظهار داشته در اثر اقدامات انجام شده شكل معماري مورد اجاره تغيير پيدا كرده و مورد اجاره با ۵ باب اطاق و هال و توالت و آبدارخانه به يك باب سالن و راهرو و يكباب اطاق و توالت و آبدارخانه و فضاهاي ديگري از قبيل انباري در حياط خلوت و تاريكخانه درآمده است و اين تغييرات باعث پائين آمدن مقاومت و استحكام و دوام بنا و كاهش ارزش مورد اجاره شده است.
هيئت سه نفره كارشناسان نيز حدود تغييرات را در مورد اجاره تصديق و اعلام نظر كرده اند كه از صورت معماري اول خارج و به صورت ديگري درآمده كه تغييرات ايجاد شده بجاي آپارتمان ۵ اطاقه و هال و حمام و آشپزخانه و توالت بصورت كارگاه فعلي باعث كاهش كلي ارزش مورد اجاره و موجب خسارت به دوام و بقا ساختمان مي باشد دعوي خواهان ثابت بوده و با مقررات بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ منطبق است.
عليهذا حكم به تخليه مورد اجاره خوانده با دو ماه مهلت از تاريخ قطعيت حكم صادر و اعلام مي گردد. راي صادره حضوري بوده و ظرف ۲۰ روز قابل تجديدنظر در محاكم حقوقي يك مي باشد.
لطمه به دوام ساختمان :
رئيس شعبه ۴۶ دادگاه حقوقي ۲ تهران – عزيزپور