افراز – خلع يد – ادعاي جديد در مرحله پژوهشي – افزودن بر خواسته – لزوم طرح دعوي افراز به طرفيت همه شريكان

مرجع رسيدگي : شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران
موضوع رسيدگي : پژوهش از حكم شماره ۷۳۱ دادگاه بخش
موضوع پرونده : درخواست افراز هشتي بين پلاك ۱-۱۱۳ ملكي آقاي علي حسين رهود۱۱۴ ملكي آقاي نصرالله بدرو۲۵۵ ملكي اكبر رسولي است .
۱ در سند مالكيت خواهان (۱-۱۱۳) نوشته شده (تماماً اول بهشت اشتراكي به اضافه شماره ۱۱۴ و خانه نصرت اعظم ) و لذا علاوه بر دو پلاك ، پلاك خانه نصرت اعظم نيز در هشتي شريك است .
۴ در پرونده ثبتي به شرح صورت مجلس ۱۹-۸-۱۳۳۷دادگاه بخش حدود و مشخصات پلاك ۲۵۵ بدين ترتيب ملاحظه شده ((جنوباً اول ديوار به ديوار هشت اشتراكي با۱-۱۱۴ و پلاك ۱۱۳ و بنابراين هشتي مذكور بين هر سه پلاك مشترك است وكارشناس در نظريه خود نوشته است كه فقط بين دو پلاك مشترك مي باشد.
۵ نظر كارشناس ، به اين عنوان است كه :((هشتي مالك مشاع نيست و سند مالكيت ندارد قابل افراز نمي باشد)) و در توضيحات خودتذكر نموده كه ، چون هر يك راه عبور دارند در تقسيم ممكن است راه عبور خواهان به خوانده و يا بالعكس اصابت كند و به اضافه هشتي درمحل موجود نيست و طول و بعد و سند مالكيت ندارد.
۶ در حكم نسبت به مالكيت كه اختلاف شده اظهارنظري نگرديده و فقط تقاضاي افراز شده است .
در دادخواست پژوهنشي ، با آن كه در مرحله بدوي خواسته طبق نظر كارشناس ۱۹۲۰۰ ريال بوده خلع يد اضافه شده و فقط ده هزار ريال تقديم گرديده است و دادخواست است ضمناً توضيح داده شده كه احداز خواندگان فقط از جهت خلع يد طرف دعوي قرار گرفته است .
راي دادگاه
در خصوص دعوي پژوهش خواه عليه آقاي علي اكبر رسولي به خواسته خلع يد از قسمتي از هشت اشتراكي مقوم به ده هزار ريال :
نظر به اين كه ، با توجه به نحوه دادخواست تقديمي و مذاكرات مفصل طرفين در جلسات دادرسي به خوبي مستفاد مي شود كه در مرحله بدوي آقاي علي اكبر رسولي فقط از لحاظ وجود حق عبوري كه وكيل خواهان براي وي تصور مي نموده براي داردسي افراز دعوت شده ، و تقاضاي خلع يد نام برده نه در دادخواست تقديمي و نه در هيچ يك از صورت جلسات عنوان نشده و اظهار وكيل پژوهش خواه در اعتراض بر نظر كارشناس منتخبه نيز، نه تنها طبق ماده ۱۱۷ قانون آئين دادرسي مدني موثر در قضيه نمي باشد، بلكه تقاضاي خلع يداساساً دروكالت نامه تقديمي جزء اختيارات وكيل مذكور نبوه است ، و بنابراين تقاضاي وكيل پژوهش خواه در اين خصوص كاملاً ادعاء جديد خواهد بود.
نظر به اين كه ، به موجب ماده ۸ قانون آئين داردسي مدني : ((به ماهيت هيچ دعوائي نمي توان در درجه پژوهش رسيدگي نمود مادام كه در درجه نخستين در آن باب حكمي صادر نشده است .)) ونسبت به دعوي خلع يد نه فقط دادگاه بخش اظهارنظري ننموده تا قابل رسيدگي پژوهشي باشد، بلكه با توجه به توضيحات سابق ، طرح دعوي مذكور در اين مرحله كاملاً جديداست .
بنا به جهات مذكور چون موضوع با هيچ يك ازشقوق ماده ۵۰۸ قانون آئين دادرسي مدني قابل انطباق نيست لذا قرار رد دعوي صادر و اعلام مي شود.
و در خصوص درخواست پژوهش از دادنامه شماره ۷۳۱ و تقاضاي صدور حكم افراد هشتي مورد نزاع به طرفيت آقاي نصرالله بدر مقوم به مبلغ ۱۹۲۰۰ ريال :
نظر به اين كه ، كيفيت دخالت خواندگان هر دعوي ورسيدگي دادگاه تابع عنواني است كه مدعي جهت ادعاي خود تعيين نموده است ، وبنا به حكايت پرونده شماره ۳۱-۵۰۶ شعبه ۷ دادگاه بخش ، ابتداء به اين تصور كه پلاك شماره ۱-۱۱۴ تعلق به آقاي اكبر رسولي دارد،دادخواست افراز به طرفيت نام برده تقديم شده ، و آقاي نصرالله بدر فقط از نظر وجود حق عبور وي در هشتي مشترك به دادرسي دعوت گرديده است ، و پ ساز مداخله خواندگان و احراز اين فقضيه كه مالك پلاك ۱-۱۱۴ آقاي نصرالله بدر مي باشد، و خانه پلاك ۲۵۵ به آقاي اكبر رسولي تعلق دراد، وكيل خواهان به شرح صورت مجلس مورخه ۱-۱۱-۳۶دادخواست تقديمي را اصلاح نموده ، و آقاي نصرالله بدر را شريك و طرف دعوي افراز معين كرده و در تقعيب بين اصلاح ضمن دادخواست پژوهشي نيز صريحاً توضيح داده كه افراز هشت مشترك فقط بين خانه هاي يك فرعي از ۱۱۳ اصلي و پلاك ۱-۱۱۴ اصلي ملكي آقاي نصرالله بدر موردتقاضا است و آقاي علي اكبر رسولي تنها از نظر خلع يد طرف دعوي قرارداده شده است . بنابراين ، گرچه آقاي علي اكب رسولي در داردسي بدوي و پژوهشي دخالت داشته است ، ولي بر طبق مفاد ادعاي خواهان دعوي افزار در هر دو مرحله فقط به طرفيت آقاي نصرالله بدراقامه گرديده و خوانده ديگر را نمي توان در  دعوي سهيم وشريك دانست .
نظر به رونوشت مصدق سند مالكيت پلاك ۱-۱۱۳به شرح زير:(اولاً به هشت اشتراكي به خانه شماره ۱۱۴ و خانه نصرت اعظم ) كه مدلل مي دارد، علاوه بر مالكين دو پلاك ۱-۱۱۳ و ۱۱۴، مالك خانه نصرت اعظم نيز در هشت مذكور شريك است و نظر به رونوشت مصدق سند مالكيت شماره ۱-۱۱۴ كه در آن صريحاً قيد شده : ( به انضمام هشت اشتراكي مورد ثبت و خانه ۱۱۳ و خانه نصرت اعظم به شماره ۲۵۵) به خوبي روشن است كه هشت مورد ادعا لااقل بين سه پلاك ۱۱۱۳ (ملكي خواهان ) و ۱-۱۱۴ (ملكي آقاي بدر) و۲۵۵ (ملكي آقاي علي اكبر رسولي ) مشترك مي باشد.
نظر به اينكه ، حد جنوبي پلاك ۲۵۵ در پرونده ثبتي كه عيناً در صورت مجلس مورخه ۱۹-۸-۳۷منعكس شده بدين ترتيب است :((جنوباً اول ديوار به ديوار هشت اشتراكي با خانه يك فرعي از۱۱۴ وخانه پلاك ۱۱۳ دوم دوياري است به خانه يك فرعي از يكصد و چهارده نام برده ….) و بنابراين مفاد سند مالكيت پلاك شماره ۲۵۵ نيز مضمون ساير اسناد واشتراكي بودن هشتي را لااقل بين سه پلاك مذكور تاييد مي نمايد. بنابراين ، بر فرض كه قبول كنيم كه مالك پلاك ۱۱۳ اصلي كه در سند مالكيت ۱-۱۱۴ شريك هشت مورد نزاع تلقي شده با پلاك ۱-۱۱۳ يكي است و يا بعد از تفكيك پلاك ۱۱۳ هشت مذكور فقط به پلاك يك فرعي تعلق گرفته و فرضاً كه عين اين ترتيب را در مورد پلاك ۱۱۴ اصلي كه در سند پلاك ۱-۱۱۳ و شريك دانسته شده مورد قبول قرار دهيم و بر خلاف مفاد اسناد تقديمي مالكين پلاك هاي ۱۱۴و۱۱۳ اصلي در در محل مورد افراز سهيم ندانيم ، قدرمسلم آن است كه مالك پلاك ۲۵۵ كه از شركاء هشت اشتراكي محسوب مي شود، در درخواست افراز طرف دعوي قرار نگرفته است .
نظر به اين كه ، اشاعه و انتشار سهام شركاء تمام اجزاء در ملك مشاع ايجاب مي كند كه دعوي به طرفيت كليه مالكين اقامه شود وسهام هر يك معين گردد و از مفاد ماده ۵۸۹ قانون مدني وماده ۳۰۰و شق ۲ ماده ۳۰۴ قانون امور حسبي اين معني به خوبي مستفاد مي شود.
با توجه به مراتب فوق ، صرف نظر از وضع ملك مورد تقاي افراز و امكان و يا عدم امكان تقسيم آن بين شركاء، و قطع نظر از اين كه دعوي به طرفيت كليه ماليكن اقامه نشده ، به شرح فوق هشت نزاع فقط مشترك بين پژوهش خواه و آقاي بدرنمي باشد و نتيجتاً خواهان مسلماً مالك نصف مشاع از آن نيست و بنابراين استحقاق تقاضاي افرازآن را بين خود و شريك ديگر به طريقي كه تقاضا نموده ندارد، لذا حكم شماره ۲۸۷۳۱-۱۱-۳۸ دادگاه بخش كه بر بطلان دعوي صادر شده نتيجتاً استوار مي شود. راي فرجام پذير است .
رئيس شعبه ۲۷دادگاه شهرستان تهران ناصركاتوزيان مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال ۱۳۷۸

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *