خدمات مهندسین تاسیسات برقی

لزوم استفاده خدمات مهندسین تاسیسات برقی و مکانیکی جهت اجرای تاسیسات ساختمان.

شهرداران محترم مناطق ۱ الي ۲۰ و ۲۲

با سلام
براساس تبصره ۳ ماده ۱۲ آئين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب بهمن ماه ۱۳۷۵ و دستور العمل ماده ۱۲ آئين نامه مذکور مصوب بهمن ماه ۱۳۷۸، از تاريخ اين ابلاغيه جهت اجراي تاسيسات ساختمانها استفاده از خدمات مهندسين تاسيسات برقي و مهندسين تاسيسات مکانيکي الزامي است.

لذا ضمن کان لم يکن اعلام نمودن بخشنامه هاي شماره ۸۱۱/۲۱۶۶۵ – ۱۳۷۱/۰۹/۰۱ و ۸۱۱/۷۸۰۱۵۵۶۶ – ۱۳۷۸/۰۹/۱۷ مقتضي است از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه جهت صدور پروانه کليه ساختمانهاي ۶ طبقه و بيشتر، همچنين ساختمانهاي با زير بناي ناخالص ۲۰۰۰ متر مربع و بالاتر نقشه هاي تاسيسات برقي (با امضاء و برگ تائيد نقشه مهندس تاسيسات برقي ذيصلاح) و نقشه هاي تاسيسات مکانيکي (با امضاء و برگ تائيد نقشه مهندس تاسيسات مکانيکي ذيصلاح) دريافت و مشخصات مربوطه در پروانه صادره درج گردد.
ضمنا” دستورالعمل نحوه نظارت بر عمليات اجرائي ساختمانها با توجه به گرايش تخصصي مهندسان متعاقبا” ابلاغ خواهد گرديد.