لایحه قانونی استخدام کشوری

لایحه قانونی واگذاری اختیارات کمیسیونهای مربوط مجلسین که در اجرای ماده واحده مشمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به هیأتی مرکب از وزراء کشاورزی و عمران روستایی و سازمان برنامه و بودجه و رییس سازمان امور اداری و استخدامی ۱۳۵۸/۰۲/۱۸ شورای انقلاب

‌ماده واحده :

اختیارات کمیسیون های مربوط مجلسین که در اجرای ماده واحده شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان سازمان مرکزی تعاون‌ روستایی ایران به منظور تصویب آیین‌نامه مزبور اعطاء شده است به هیأتی مرکب از وزراء کشاورزی و عمران روستایی، سازمان برنامه و بودجه رییس‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور واگذار می‌گردد.