تخلیه ساختمانهای استیجاری

لایحه قانونی نحوه تخلیه ساختمانهای استیجاری بوسیله وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهای دولتی شماره ۲۶۱۲/۷ – ۱۳۵۸/۰۵/۰۶

ماده واحده : وزارتخانه ها و ادارات و شرکتها و سازمانهای دولتی تابعه و وابسته میتوانند هریک از ساختمانهای استیجاری را که در اختیار دارند و مدت آن منقضی نشده و نیازی هم به آن نداشته باشند با اعلام قبلی ظرف مدت ۱۵ روز مراتب را از طریق دفترخانه اسناد رسمی مربوط به موجر ابلاغ و ساختمان مزبور را تخلیه نمایند.

در این صورت قرارداد اجاره نگردید حضور نماینده دادستان جهت تخلیه مورد اجاره کافی خواهد بود ترتیب فوق نسبت به ساختمانهای استیجاری وزارتخانه ها و ادارات و شرکتها و سازمانهای تابعه که از ۱۳۵۸/۰۱/۰۱ تخلیه گردیده نیز مجری میباشد.

در مورد ساختمانهائیکه مورد استفاده وزارتخانه ها و ادارات دولتی و سازمانهای وابسته قرارداد و تاریخ تنظیم اجاره آنها قبل از ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ است موسسات مزبور میتوانند با نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری بر اساس نرخ عادله روز نسبت به تعدیل مال الاجاره اقدام نمایند رأی کارشناس رسمی دادگستری در حکم آراء صادره از دادگاه صالحه تلقی شد و قابل اجراء خواهد بود.
نخست وزیر
تاریخ تصویب :     ۱۳۵۸/۰۵/۰۶
تاریخ ابلاغ :     ۱۳۵۸/۰۵/۲۵