لایحه فروش خاویار ۱۳۵۹

لایحه قانونی فروش خاویار به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مصوب ۱۳۵۹/۰۱/۲۳ شورای انقلاب

ماده واحده – به شرکت سهامی شیلات ایران اجازه داده می‌شود نسبت به فروش خاویار به کشور اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی (‌بر مبنای ۶۰% افزایش قیمت فروش قبلی و شرط عدم افزایش نرخ اجناسی که به ایران می‌فروشند) اقدام نماید.