لایحه بهبود دامپروری سنتی

لایحه قانونی راجع به استفاده از مبلغ ۲۰ میلیارد ریال حاصل از قطع کمک دولت به قیمت گوشت مصرفی تهران و اصفهان جهت بهبود امر دامپروری و احیای دامپروری سنتی روستایی مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۱۵

ماده واحده

به دولت اجازه داده میشود که مبلغ ۲۰ میلیارد ریال حاصل از قطع کمک به قیمت گوشت (سوبسید) مصرفی در تهران و اصفهان را در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستایی قرار دهد.

وزارت مزبور موظف است این مبلغ را صرف بهبود امر دامپروری و احیای دامپروری سنتی روستایی بنماید.
وزارت کشاورزی و عمران روستایی باید برنامه ریزی بهبود و توسعه دامپروری و طرحهای مربوطه به این برنامه ریزی را هر چه زودتر تهیه و از تصویب سازمان برنامه بگذراند.