قانون تقلیل اجاره‌بها

لایحه قانونی تقلیل اجاره‌بهای واحدهای مسكونی مصوب ۱۳۵۸/۰۸/۰۷

ماده واحده ـ كليه اجاره‌بهاي خانه‌هاي استيجاري كه به عنوان‌محل مسكوني به اجاره واگذار شده و مستأجر از عين مستأجره به‌ صورت مسكن استفاده مي‌كند از تاريخ ۱۳۵۸/۰۹/۰۱  شمسي‌ بيست درصد تقليل داده مي‌شود.

تبصره ‌۱ ـ موجرين و مستأجرين خانه‌هاي مسكوني كه بعد از ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ شمسي نسبت به مال‌الاجاره توافق كرده و ميزان‌ اجاره‌بها را از رقم مندرج در اسناد رسمي و عادي و يا ميزاني كه بين‌ طرفين بطور شفاهي مقرر و يا عمل شده است تقليل داده باشند براي طرفين معتبر مي‌باشد، مگر اينكه مورد اعتراض مستأجر قرارگيرد كه در اين صورت مي‌تواند ميزان اجاره‌بها را از مبلغ قيد شده دراسناد رسمي و عادي و توافقات قبلي تا بيست درصد كاهش دهد.

تبصره ‌۲ ـ موجريني كه تنها محل درآمدشان وصول‌ مال‌الاجاره از مستغلات بوده و جمع ميزان اجاره‌بهاي دريافتي آنان‌ در ماه از پنجاه هزار ريال تجاوز نكند از تاريخ تصويب اين قانون تا سي هزار ريال آن از پرداخت ماليات مستغلات موضوع ماده ۲۰ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸ معاف خواهند بود و نسبت به مازاد آن تا پنجاه هزار ريال مشمول پرداخت ماليات‌ موضوع ماده ۲۰ قانون بوده و در صورتي كه از پنجاه هزار ريال‌ تجاوز كرد مشمول معافيت نخواهد بود.
تبصره ‌۳ ـ حكم اين قانون مانع از اجراي مفاد ماده ۴ قانون‌ روابط موجر و مستأجر نخواهد بود. ساير مقررات قانون روابط‌ موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶/۰۴/۲۲ به قوت خود باقي است و ساير قوانين در آن قسمت كه مغاير با اين قانون باشد ملغي‌الاثر مي‌باشند.