تأمین هزینه اضطراری عشایر

لایحه قانونی تأمین هزینه های اضطراری عشایری مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۲۵

ماده واحده

به وزارت کشور اجازه داده میشود حداکثر تا میزان پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال جهت هزینه های اضطراری عشایری از محل اعتبار یک صدمیلیارد ریال وام بانک مرکزی موضوع لایحه قانونی راجع به طرحهای عمرانی اضطراری و فوری جدید در اختیار هر یک از استانداران قرار دهد.

مصرف اعتبار مذکور از شمول قانون محاسبات عمومی و همچنین مقررات لایحه قانونی راجع به طرحهای عمرانی اضطراری مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۰۸ مستثنی میباشد.
لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۲۵