لایحه انتزاع شرکت کشاورزی

لایحه قانونی انتزاع شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری شاوور از وزارت دفاع ملی و انتقال آن به وزارت کشاورزی و‌ عمران روستایی شورای انقلاب.

مصوب ۱۳۵۸/۰۴/۳۱

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری شاوور از وزارت دفاع ملی منتزع و کلیه سهام و امتیازات آن به‌وزارت کشاورزی و عمران روستایی منتقل می‌گردد.