لایحه واگذاری شرکت به شیلات

لایحه راجع به منتفی بودن واگذاری شرکت ملی شده یورانیا به شرکت سهامی شیلات ایران مصوب شورای انقلاب ۱۳۵۸/۱۲/۲۵

به موجب ماده واحده فوق به وزارت صنایع و معادن اجازه داده می‌شود که لایحه قانونی راجع به واگذاری شرکت ملی شده یورانیا به شرکت سهامی شیلات ایران‌ را کان‌لم‌یکن تلقی نماید.