سهميه فرهنگ از درآمد شهرداری

لايحه قانوني نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها.

شماره ۳۸۴۳۰ – ۱۳۳۱/۱۱/۱۸

ماده ۱_ در مراكز هر حوزه شهرداري كميسوني بنام (كميسيون ناظر سهم فرهنگ) مركب از رئيس فرهنگ _ رئيس انجمن و يا نمانيده ان انجمن روسه نفر از معتمدين محل پيشنهاد اداره فرهنگ و تصويب فرماندار يا جانشين او براي نظارت در مصرف سهم فرهنگ تشكيل ميشود و انجام اين وظيفه ملي افتخاري است و حق الزحمه ندارد.

ماده ۲_ در صورتيكه محلي فاقد انجمن شهر باشد بجاي رئيس انجمن شهردار محل و يا نماينده ان در كميسيون مزبور عضويت خواهند داشت.

ماده ۳_ رياست كميسيون با رئيس فرهنگ محل خواهد بود و كميسيون موظف است كه در اولين جلسه خود يكنفر را بعنوان حزانه دار بين اعضاي خود انتخابنمايد و تمام حوالجاتي كه از محل عوايد ۵ درصد صادر ميشود بامضاي رئيس فرهنگ و خزانه دار باشد.

ماده ۴_ شهردار هر محل بايد حساب مخصوصي در بانك ملي بنام سهم فرهنگ بازكند كه ۵ ردصد از عوايد خود ر برطبق ماه ۶۴ لايحه قانوني شهرداريها به حساب مزبور تحويل دهد.

ماده ۵_ عوايد حاصله از صدي پنج مزبور مادام كه احتياجات ساختمانهاي فرهنگي مرتفع نشده بايد منحصرا بمصرف ساختمانهاي فرهنگي و عوايد مربوطه بهر حوزه شهرداري مخصوص بهمان حوزه و توابع قانوني آنست و بهيچ عنوان ديناري از آنرا نميتوان در حوزه و محل ديگر بمصرف رسانيد.

ماده ۶_ وظايف كميسيون نظارت بقرار زير است :

الف_ خريداري زمين جهت ايجاد بناي دبستان در صورتيكه متمكنين نخواهند محلي براي ساختمان دبستان اهداء كنند چنانچه دولت و يا شهرداري مالك زميني باشن كه براي احداث ساختمان بتوان از آن استفاده نمود بايد آنرا بلاعوضي براي ساختمان فرهنگي واگذار نمايد.

ب_ خرداري محل و خانه هاي آماده و ساخته شده كه مناسب محل دبستان باشد.

ج_ تعمير و تكميل ابنيه موجود

ماده ۷_ كميسوين نظارت ميتواند نقشه زمين را تهيه كرده به وزارت فرهنگ ارسال كند كه نقشه ساختمان را آن وزارت تهيه نمايد و يا اينكه نقشه ساختمان را هم كميسوين تهيه نموده و براي تصويب بوزارت فرهنگ پيشنهاد نمايد.
تبصره_ نقشه ساختمان بايد با رعايت كمال صرفه جوئي و سادگي و استحكام و برطبق اصول فني و بهداشتي ترسيم شده و عاري از هر گونه تجملات و تزئينات باشد.
ماده ۸_ كميسيون ميتواند پس از ايجاد ابنيه ضروري عوايد حاصل از محل ۵ درصد درآمد سالانه را با تصويب وزارت فرهنگ بمصرف ساير موسسات فرهنگي و خريداري اثاثيه و توسعه امور فرهنگ محل از قبيل تاسيس لابراتوار و تكميل مدارس حرفه اي و روستائي و تهيه لوزم فني آموزشگاهها و غيره برساند ولي بهشچ وجه نميتواند از اين اعتبار براي حقوق و فوق العاده و خرج سفر و امثال ان پرداخت نمايد.
ماده ۹_ پس از ايجاد بناي هر دبستان يا هر محل ديگر كه از عوايد صدي ۵ شهرداري انجام شود كميسوين موظفغ است گزارش مشروح ادقامات خود را متضمن الام ريز درآمد و هزينه در نسخ متعدد چاپ و جهت اطلاع عامه بين اهالي شهرستان مربوط توزيع نمايد.
ماده ۱۰_ وزارت فرهنگ و وزارت كشور مامور اجراي اين لايحه قانوني مي بانشد.
برطبق قانون اعطاي اختياري مصوب بيستم مرداد ماه ۳۱ لايحه قانوني نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداري ها مشتمل برده ماده و يك تبصره تصويب ميشود.
بتاريخ ۱۳۳۱/۱۱/۱۱ نخست وزير_ محمد مصدق