لايحه فروش اراضی شهرداری

لايحه قانوني فروش اراضي شهرداري كرج درتپه مراد آب به صاحبان اعياني خانه هاي ساخته شده در اراضي مذكور.

شماره ۵۵۷۲۰ – ۱۳۵۸/۰۷/۰۲

وزارت كشور

ماده واحده – شهرداري كرج ميتواند بدون انجام مزايده پس از تصويب انجمن شهر نسبت به فروش اراضي خود واقع در تپه مراد آب كرج به صاحبان اعياني همين اراضي اقدام نمايد بهاي اين اراضي برابر مقررات قانون نوسازي و عمران شهري تعيين و از متصرفين و صاحبان اعياني وصول ميگردد و آن قسمت از اراضي ك باقساط فروخته ميشود تا دريافت آخرين قسط در رهن شهرداري باقي خواهد ماند.

تبصره ۱- آن قسمت از املاكي كه برابر نقشه ها و طرحهاي مربوطه در مسير معابر و تاسيسات عمومي و شهري قرار خواهد گرفت عرصه آن قابل فروش نبوده و فقط بهاي اعياني آنها برابر مقررات قانون نوسازي و عمران شهري تعيين و پرداخت ميگردد.

تبصره ۲- به صاحبان اعياني املاكي كه در مسير معابر و تاسيسات عمومي شهري قرار مي گيرند بشرط تمايل سكونت مجدد در محل قطعه زمين ديگري معادل مساحت ملك مورد تصرف در همان منطقه از طرف شهرداري فروخته و واگذار ميشود شرايط فروش و نحوه وصول بهاي آن بترتيب مندرج در متن ماده واحده خواهد بود.

تبصره ۳- هيئتي مركب از فرماندار و شهردار ، رئيس دادگستري كرج يا نمايندگان آنها و دو نفر از معتمدين مقيم منطقه در حسن اجراي طرح بهسازي تپه مراد آب نظارت داشته و درحل مشكلات برابر مقررات جاري اقدام خواهند نمود.
تبصره ۴- بمنظور كمك به احداث ساختمان براي كسا نيكه مستحدثاتشان كلا در مسير طرحهاي نوسازي قرار ميگيرد شهرداري با نظر هيئت مذكور در تبصره ۳ از محل عوايد حاصله از فروش ساير اراضي به متقاضيان وام ساختماني بدون بهره باقساط ۶۰ ماهه پرداخت خواهد نمود.
ميزان وام مورد نظر و نحوه پرداخت آن توسط هيئت مذكور در تبصره ۳ تعيين خواهد شد.
نخست وزير