قانون استخدام شهرداريها

لايحه قانوني شمول قانون استخدام كشوري درباره كاركنان شهرداريهاي سراسر كشور (غير از شهرداري پايتخت).

شماره ۵۵۷۲۴ – ۱۳۵۸/۰۷/۰۲

وزارت كشور

ماده واحده – از ۱۳۵۸/۰۶/۰۱ شمسي كليه مستخدمين شهرداريها و موسسات تابعه و وابسته و اتحاديه شهرداريهاي كشور كه مشمول آئين نامه استخدامي شهرداريها مصوب ۱۳۵۴/۱۰/۲۹ بوده اند مشمول قانون استخدام كشوري ميشوند.

نحوه اجراي قانون مذكور درباره مستخدمين فوق الذكر و همچنين نحوه انتقال وجوه صندوق بازنشستگي شهرداريها به صندوق بازنشستگي كشوري بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه ظرف يكماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت كشور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
تبصره – مستخدمين بازنشسته و از كار افتاده فعلي و وراث وظيفه بگير آنان كه مشمول مقررات بازنشستگي و وظيفه شهرداريها بوده اند مشمول ضوابط مقرر در آئين نامه موضوع اين قانون خواهند بود.
نخست وزير