اداره كل بندر و كشتيرانی

لايحه قانوني راجع به واگذاري خانه‌هاي سازماني اداره كل بندر و كشتيراني امام خميني.

‌مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۰۶

‌ماده واحده – به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي‌شود در مورد فروش آن تعداد خانه‌هاي سازماني اداره كل بندر و كشتيراني امام خميني كه به نظر‌ سازمان بنادر و كشتيراني زائد بر كارمندان غير بومي تشخيص مي‌شود، در محاسبه قيمت معامله تخفيفات زير داده شود :

۱-خانه‌هايي كه عمرشان تا پنج سال بيست و پنج درصد كمتر از ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري.
۲-خانه‌هايي كه عمرشان تا ده سال باشد چهل درصد كمتر از ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري.
۳-خانه‌هايي كه عمرشان از ده سال به بالا باشد پنجاه درصد كمتر از ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري.