‌لايحه سازمان آب خوزستان

‌لايحه قانوني راجع به مستثني نمودن خانه‌هاي سازماني سازمان آب و برق منطقه‌اي خوزستان از شمول حكم.

لايحه‌ قانوني الحاق يك تبصره به لايحه قانوني اجازه فروش خانه‌هاي سازماني    .

‌مصوب ۱۳۵۸/۱۲/۲۵

‌ماده واحده – عبارت زير به بند ب لايحه قانوني الحاق يك تبصره به لايحه قانوني اجازه فروش خانه‌هاي سازماني مصوب ۱۳۵۸/۱۰/۰۵ اضافه‌ مي‌شود :
(خانه‌هاي سازماني سازمان آب و برق منطقه‌اي خوزستان از شمول حكم اين تبصره خارج است.)