لايحه وضع استخدامی شهرداری

لايحه قانوني راجع به تبديل وضع استخدامي مستخدمين پيماني (موقت) شهرداري تهران به (ثابت).

شماره ۵۹۶ د – ۱۳۵۸/۱۰/۰۶

وزارت كشور

لايحه قانوني راجع به تبديل وضع استخدامي مستخدمين پيماني (موقت) شهرداري تهران به (ثابت) كه در جلسه مورخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۸ به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده بپيوست ابلاغ ميگردد.

ماده واحده – شهرداري تهران مكلف است مستخدمين پيماني (موقت) و همچنين كاركنانيكه براي انجام خدمت تمام وقت در مقابل دريافت دستمزد بكارگمارده شده اند و در تاريخ تصويب اين ماده واحده در خدمت دارد، بنا به درخواست آنان با حفظ سابقه خدمت در شهرداري و همچنين سابقه خدمت دولتي به (ثابت) تبديل كند، رتبه و پايه آنان براساس طرح طبقه بندي مشاغل مورد عمل شهرداري تهران تعيين ميگردد.

تبصره ۱- نحوه اجراي مفاد اين ماده واحده بموجب دستورالعمل اجرائي است كه توسط شهرداري تهران تهيه و پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور بمرحله اجرا گذارده ميشود.
تبصره ۲- كارگران شهرداري كماكان تابع مقررات قانون كار ميباشند.
تبصره ۳- كليه حق بيمه مستخدمين و كاركنان موضوع اين ماده واحده از صندوق سازمان تأمين اجتماعي به صندوق بازنشستگي و وظيفه شهرداري تهران منتقل ميشود.
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران