لايحه تأمين گوشت مصرفی

لايحه قانوني راجع به تأمين گوشت مصرفی كشور.

مورخ ۱۳۵۹/۰۴/۲۱ شورای انقلاب.

ماده واحده – به وزارت كشاورزي كشاورزي و عمران روستائي اجازه داده ميشود كه جهت تأمين گوشت مصرفي ورفع نيازمنديهاي مملكت تعداد يكصد و يازده هزار رأس گوسفند و بز زنده و سي هزار رأس گوساله زنده به هر مبلغ واز هر كشوري كه مصلحت بداند بدون رعايت تشريفات مناقصه خريداري و بكشور وارد نمايد.

وزارت كشاورزي در صورتيكه براي طرح هاي خود لازم بداند مجاز است اين تعداد را افزايش داده و به اطلاع هيئت دولت برساند.
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران.