لایحه گسترش فضای سبز شهرها

لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها.

ماده ۱- بمنظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه  درختان، قطع هر نوع درخت در معابر، ميادين، بزرگراهها و پارکها، باغات و محل هائي که به صورت باغ شناخته شوند در محدوده قانوني و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري ممنوع است.

ماده ۲- شهرداريها در محدوده قانوني حريم شهر ها مکلفند ظرف مدت يک سال شناسنامه اي شامل تعداد و نوع و محيط و سن تقريبي درختان محل هاي مشمول اين قانون را تنظيم کند و اين شناسنامه هر ۵ سال  يکبار قابلتجديد ، و سند اجراي اين قانون باشد.

ماده ۳- مامورين شهرداريها بر حسب مورد ميتوانند براي تنظيم يا تطبيق برگ شناسائي درختان با در دست داشتن معرفي نامه و نمايندگي دادستاني وارد محل هاي مشمول اين قانون بشوند.

ماده ۴-از تاريخ اجراي اين قانون اعم از اينکه شناسنامه موضوع ماده ۲ تنظيم و ابلاغ شده باشد يا نه، قطع درختان مشمول قانون ممنوع است مگر با تحصيل اجازه از شهرداري.

ماده ۵- ضوابط مربوط به خزانه و جابه جا کردن، جانشين ساختن و قطع درختان که ملازمه با بهره برداري از نهالستانها، قلمستانها، و باغات و موارد ديگر دارد بموجب آئين نامه هاي  اجرائي اين قانون تعيين خواهد گرديد.
ماده ۶- هر کس عمداٌ و عامداٌ و بخلاف مقررات اين قانون مرتکب قطع و يا موجبات از بين رفتن درختان  مشمول آن قانون را فراهم آورد به حبس و جزاي نقدي بر حسب نوع و محيط و سن درخت، محکوم خواهد شد.
ماده ۷- گزارش ماموران  شهرداريها ي مامور اجراي اين قانون که قبلاٌ با وظايف ضابطين دادگستري آشنا شده اند، بمنزله گزارش ضابطين دادگستري است.