بازنشستگی كارمندان شهرداری

لايحه قانوني بازنشستگي كارمندان شهرداري تهران.

شماره ۱۳۶۳۲ – ۱۳۳۱/۰۸/۰۶

ماده اول – كفيل شهرداري تهران مجاز است براي تعديل بودجه پرسنلي شهرداري از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني تا دو ماه كارمندان شهرداري تهران را با رعايت يكي از مقررات ذيل :

۱- داشتن بيست سال خدمت متوالي.

۲- داشتن بيست و پنج سال خدمت متناوب مشروط بر اينكه بيست سال آن را تصدي داشته باشند.

۳- داشتن ۶۰ سال عمر بدون رعايت مدت خدمت و با موافقت وزارت كشور بازنشسته نمايد حقوق بازنشستگي اين قبيل كارمندان تابع مقررات عمومي خواهد بود.

ماده دوم – وزارت كشور و دارائي مامور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند.
بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب ۱۳۳۱/۰۵/۲۰ لايحه قانوني بازنشستگي كارمندان شهرداري تهران كه مشتمل بر دو ماده است تصويب ميشود.
به تاريخ ۱۳۳۱/۰۸/۰۶ نخست وزير – دكتر محمد مصدق