فروش خانه‌های سازمانی

لايحه قانوني اجازه فروش خانه‌هاي سازماني

‌مصوب : ۱۳۵۸/۰۷/۱۷

‌ماده واحده : چنان چه كارمندي حداقل ۴ سال در خانه سازماني موضوع قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني مصوب خرداد ماه ۱۳۴۶ ساكن بوده‌ و در همان خانه به افتخار بازنشستگي نائل شده باشد و از مدت ساختمان خانه مذكور حداقل ده سال گذشته باشد و كارمند بازنشسته خود و همسر و‌اولاد تحت تكفل وي فاقد خانه مسكوني باشند.

وزير مسكن و شهرسازي مي‌تواند بنا به گزارش اداره كل مسكن و شهرسازي و تأييد استاندار، اجازه‌فروش خانه سازماني را به كارمند بازنشسته مذكور صادر نمايد.

‌تبصره ۱ – قيمت خانه سازماني وسيله كارشناس رسمي تعيين و نقداً اخذ خواهد شد.

‌تبصره ۲ – وجوه حاصل از فروش خانه‌هاي سازماني به شرح فوق بايد صرف ايجاد خانه‌هاي سازماني جديد گردد.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۵۸/۱۱/۲۹) : آن دسته از خانه های سازمانی متعلق یا مورد استفاده سازمان های زیر فروش آن ها به علل امنیتی یا موقعیت محلی ممکن نبوده و یا به مصلحت نمی باشد از شمول این قانون مستثنی می باشند :
الف : نیرو های سه گانه ارتش و نیرو های انتظامی
ب : وزارت نیرو، سازمان آب و برق منطقه ای، سد ها و نیروگاه ها
ج : مخابرات.
د : گمرکات.
(الحاقی ۱۳۵۸/۱۰/۰۵) ه – خانه‌هاي سازماني واقع در محوطه و يا در مجاورت مؤسسات دولتي كه مورد احتياج حتمي يا احتمالي خود مؤسسه بر طبق تشخيص وزارتخانه‌مربوط باشد از واگذاري مستثني خواهد بود.
‌و (الحاقی ۱۳۵۹/۰۱/۱۶)- سازمان هواپيمايي كشوري.