لايحه صدور پروانه دامداری

لايحه قانوني اجازه صدور پروانه دامداري براي دامداراني كه تا شهريور ماه ۱۳۵۸ بدون اخذ پروانه، دامداري ايجاد نموده اند.

مورخ ۱۳۵۸/۰۷/۲۹ شورای انقلاب.

ماده واحده- به سازمان دامپزشكي و دامپروري كشور و ادارات تابعه آن در استانها اجازه داده ميشود كه براي صاحبان دامداريهائيكه دامداري خود را بدون اخذ پروانه تأسيس از واحدهاي فوق الذكر (موضوع آئين نامه اجرائي ماده ۱۹ قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب ۱۳۵۱/۰۸/۲۳ شمسي) تا ۱۳۵۸/۰۶/۰۱ شمسي احداث نموده اند.

در صورتيكه دامداري آنها واجد شرايط بهداشتي و فني براساس ضوابط نظام دامداري مصوب ارديبهشت ماه ۱۳۵۷ وزارت كشاورزي و عمران روستائي باشد، پروانه بهره برداري صادر نمايد.
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران.