رای عدم وقفیت قبرستان

قبرستان بودن محلی دلیل وقفیت آن نیست مگر معلوم شود که واقفی داشته است

رای اصراری شماره ۱۲-۱۳۷۶/۰۷/۱۵ ردیف ۹/۷۵

رای عدم وقفیت قبرستان :

با لحاظ محتویات پرونده و نظر به اینکه بند ۵  ماده ۱ قانون  تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ناظر به گورستان های متروکه موقوفه است که متولی معین ندارد.

و تبصره ۶ ماده ۹۶  قانون شهرداری ناظر به گورستان های عمومی  غیر موقوفه است و طبق پرونده ثبتی پلاک ۲۸۳۰ مکرر واقع در غرب بابل به موجب اظهارنامه ۱۳۱۱/۱۰/۲۷ از طرف رئیس بلدیه وقت بابل به عنوان مالکیت یک قطعه زمین  به نام قبرستان عمومی در خواست ثبت و در دفتر توزیع اظهار نامه نیز به نام بلدیه (قبرستان رودگر محله) تعرفه شده.

سپس به نام بلدیه شهرداری بابل در تاریخ ۱۳۱۲/۱۲/۰۵ سند مالکیت صادر شده  و از طرف شهرداری به  انجمن فرهنگیان بابل به صلح قطعی انتقال یاقته است واداره خواهان دلیلی بر ملکیت شخص واقف فرضی و یا بر وقفیت رقبه مزبور ارائه ننموده ، شهود مجلسین ذیل استشهادیه عموما بر قبرستان بودن محل گواهی داده اند.
لذا رای تجدید نظر خواسته به اتفاق آراء اعضاء هیات عمومی شعب حقوقی  دیوان عالی کشور نقض می گردد.
رای اصراری : رای عدم وقفیت قبرستان