قانون ۳۵ برنامه ششم توسعه

قانون اصلاح تبصره بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

شماره ۳۴۲/۸۹۸۴۹ – ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح تبصره بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان طرح یک فوریتی اصلاح تبصره بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ۱۳۲۳۲۹ – ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان برنامه‌ و بودجه کشور

در اجرای اصـل یکصد و بیست و سـوم قانون اساسی جمـهوری اسـلامی ایـران به پیوست «قانون اصلاح تبصره بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۴۲/۸۹۸۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون اصلاح تبصره بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
ماده واحده ـ در تبصره ذیل بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ بعد از عبارت «توسعه روشهای آبیاری نوین» عبارت «بازسازی و نوسازی قنوات و احداث سدهای معیشتی انتقال آب از طریق لوله به مزارع» اضافه می‌شود.
تبصره ـ اصلاح فوق‌الذکر در ردیف هزینه‌ای ۱۶۲ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور که تحت عنوان اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یافته بود، اعمال می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی