قانون حقوق ارتفاقی خالصه

قانون واگذاری حقوق ارتفاقی خالصه در بازار قپانکندی میاندوآب به شیر و خورشید سرخ ایران مصوب ۱۳۴۳/۰۳/۱۷

‌ماده واحده – به استناد تبصره ۳ ماده ۳ قانون فروش خالصجات تصویب می‌شود که حقوق خالصه در بازار قپانکندی میاندوآب به شیر و خورشید‌ سرخ ایران واگذار شود.

‌وزارتین کشور و کشاورزی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن طبق ماده واحده مصوب ۱۳۴۲/۰۹/۲۰ شمسی تقدیم شده.
در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۴۲/۱۱/۲۰ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در روز یکشنبه ۱۳۴۳/۰۳/۱۷ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی‌ رسید.