قانون واگذاری منابع چابهار

قانون واگذاري دو هزار هكتار از منابع ملي شده اطراف چاه بهار به شهرداري چابهار.

ماده واحده – به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي اجازه داده مي شود تا دو هزار هكتار از منابع ملي شده اطراف شهر چاه بهار را بر اساس نقشه جامع يا هادي كه به تصويب مقامات مربوط مي رسد بلاعوض و بدون حق فروش در اختيار شهرداري چابهار بگذارد.

واگذاري اين اراضي به سازمانهاي دولتي و موسسات عام المنفعه مجاني خواهد بود و اجاره درازمدت اراضي مذكور براي مصارف خانه سازي و تاسيسات شهري غير دولتي طبق آيين نامه اي است كه به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و وزارت كشاورزي و منابع طبيعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوق العاده روز دوشنبه ۱۳۵۳/۰۴/۱۷، در جلسه فوق العاده روز سه شنبه ۱۳۵۳/۰۵/۰۱ شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي – عبدالله رياضي