‌قانون واگذاری منافع اماكن

‌قانون مربوط به واگذاري منافع و تخليه اماكن، غرف و دكه‌هاي واقع در مراكز اقامتي و مراكز سياحتي و تفريحي تحت‌نظارت و سرپرستي بنياد مستضعفان و جانبازان و بنياد شهيد انقلاب اسلامي، سازمان ايرانگردي و جهانگردي و‌ نيروهاي مسلح.

‌ماده واحده – كليه اماكن نظير غرف و دكه‌ها، تالارها، غذاخوري ها و ساير اماكن درآمد زا واقع در مراكز اقامتي، سياحتي و تفريحي تحت نظارت‌و سرپرستي بنياد مستضعفان و جانبازان و بنياد شهيد انقلاب اسلامي، سازمان ايرانگردي و جهانگردي و نيروهاي مسلح كه منافع آن قبل از تصويب‌ قانون روابط مالك و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ تحت هر عنوان به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار شده است مشمول قانون روابط مالك و مستأجر‌ مصوب سال ۱۳۷۶ خواهد بود.

‌تبصره – اين ماده واحده از شمول كليت مفاد ماده (۱۱) قانون روابط مالك و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ مستثني خواهد بود.