قانون دفع ملخ دریایی

قانون مربوط به قرارداد دفع ملخ دریایی بین دولت ایران و هند مصوب ۱۳۳۵/۱۲/۲۸

‌ماده واحده – قرارداد دفع ملخ دریایی بین دولت ایران و هند که مشتمل بر یک مقدمه و هفت ماده می‌باشد تصویب می‌شود و دولت مجاز است‌ اسناد آن را مبادله نماید.

‌این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه سه‌شنبه ۱۳۳۵/۱۲/۲۸ به تصویب‌ مجلس شورای ملی رسید.

‌رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت

‌قانون بالا در جلسه ۱۳۳۴/۰۲/۰۶به تصویب مجلس سنا رسیده است.

‌متن قرارداد دفع ملخ دریایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت هند اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یک طرف و رئیس جمهور هند از طرف دیگر ‌نظر به این که مایلند قراردادی به منظور دفع ملخ دریایی منعقد نمایند نمایندگان مختار خود را به شرح زیر تعیین نمودند.

‌اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران

‌جناب آقای عبدالله انتظام وزیر امور خارجه

‌رئیس جمهور هند

‌جناب آقای دکتر تارا چند سفیر کبیر هند در ایران

‌نمایندگان مزبور پس از آن که اختیارنامه‌های کامل خود را که صحیح و معتبر بود مبادله نمودند در موارد ذیل موافقت کردند :

‌ماده ۱- طرفین متعاهدین معظمتین موافقت کردند که در سالهای طغیان و هجوم ملخ دریایی هر کدام از آنها اقدامات لازمه را به شرح زیر در قلمرو خود‌به عمل آورند :

‌الف – برقراری پستهای دیده‌بانی که مسیر پرواز دستجات را معین نموده و نواحی تخم‌گذاری را بلافاصله بعد از تخم‌ریزی بازرسی کرده و در روی نقشه‌نشان خواهد داد.

ب – تهیه کلیه لوازم مورد احتیاج برای جلوگیری به طوری که قبل از شروع عمل در محل برای استفاده آماده باشد.

ج – مبارزه با کلیه وسایل موجود در تمام مراحل نشو و نما و تکثیر حشره.

ماده ۲- طرفین متعاهدتین معظمتین موافقت می‌نمایند که در سالهای پیدایش و هجوم ملخ دریایی اطلاعات راجع به مسیر پرواز دستجات ملخ را به‌وسیله تلگراف هر دو هفته یک مرتبه (‌بلافاصله بعد از پانزدهم و آخرین روز هر ماه) به رئیس اداره دفع ملخ و مشاور حفاظت نباتات دولت هند در‌دهلی جدید و به وزارت کشاورزی ایران در تهران مخابره نمایند در صورتی که مقادیر زیاد ملخ در قلمرو یکی از طرفین متعاهدتین معظمتین موجود‌ باشد که قلمرو طرف متعاهد دیگر را تهدید نماید در این صورت بعلاوه گزارش تلگرافی دو هفتگی فوق اطلاعات تلگرافی لازم دیگر هم به کشوری که‌مورد تهدید واقع شده مخابره خواهد گردید.

‌بعلاوه بین وزارت کشاورزی ایران در تهران و رئیس اداره دفع ملخ و مشاور حفاظت نباتات دولت هند در دهلی جدید اطلاعات تفصیلی به صورت‌گزارشهای دو هفتگی (‌بلافاصله بعد از پانزدهم و آخرین روز ماه) مبادله خواهد شد اطلاعات فوق با نقشه‌جاتی همراه خواهد بود که مطابق با مقررات۳ ب قطعنامه “‌سومین کنفرانس بین‌المللی دفع ملخ” منعقده در سال ۱۹۳۴ در لندن باشد طرفین متعاهدتین معظمتین کلیه نشریات علمی راجع به ملخ‌دریایی را هر چه زودتر پس از انتشار مبادله خواهند نمود.

‌ماده ۳- طرفین متعاهدتین معظمتین موافقت دارند که در تمام فواصل مدت بین هجوم ملخ دریایی مأمورین مربوطه در مواقع معینه و بکرات نواحی را‌که ممکن است ملخ دریایی در آن جا به شکل دستجات منفرد یافت شود دقیقاً بازرسی نمایند و همچنین به وسائل لازمه از تکثیر و تشکیل غیر عادی‌دستجات جدید حشرات جلوگیری خواهند نمود اطلاعات حاصله از این بازرسیها و عملیات بین طرفین متعاهدتین معظمتین در ضمن گزارشهای‌ ماهیانه مبادله خواهد گردید.
‌ماده ۴- برای این که عملیات دفع ملخ مطابق صحیح‌ترین اصول به عمل آمده و ارتباط متقابل و تبادل اطلاعات بین طرفین صورت بگیرد طرفین‌متعاهدتین معظمتین متعهد می‌شوند هر سال یک مرتبه در موقع هجوم ملخ مجالس مشاوره‌ای بین کارشناسان خود ترتیب داده و نسبت به امور ذیل‌ تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند :
‌الف – مذاکره در اطراف گزارشهای مربوطه به فعالیت ملخ دریایی و نتایجی که از دفع آن در دو کشور در دوره گذشته به دست آمده.
ب – تهیه و موافقت نسبت به طرح مبارزه با (‌ملخ) در فصل آینده.
‌این مجالس مشاوره متناوباً در خاک هر یک از طرفین متعاهدتین معظمتین تشکیل خواهد شد جلسات فوق‌العاده نیز در صورت لزوم با موافقتنامه‌ طرفین منعقد خواهد گردید.
‌اولین جلسه این مشاوره در تاریخی که بعد از امضاء این قرارداد تعیین خواهد شد منعقد می‌گردد.
‌ماده ۵- هنگام پیشرفت عملیات دفع ملخ کمیسیون مختلطی مرکب از کارشناسان و نمایندگان دو کشور با موافقت طرفین متعاهدتین معظمتین ممکن‌است تشکیل یافته و اقداماتی را که طرفین قرارداد به عمل آورده‌اند در محل مورد مطالعه قرار داده و گزارش آن را به ادارات فنی مربوطه خود ارسال‌دارند.
ماده ۶- این قرارداد به تصویب مقامات صلاحیتدار طرفین متعاهدتین معظمتین رسیده و نسخ مصوب آن در تهران مبادله خواهد شد این قرارداد از‌ تاریخ مبادله قابل اجراء و برای مدت سه سال معتبر خواهد بود.
‌ماده ۷- در صورتی که یکی از طرفین متعاهدتین معظمتین پس از خاتمه یافتن مدت اعتبار قرارداد مایل به ادامه آن نباشد باید لااقل یک سال قبل از‌انقضاء مدت قرارداد طرف متعاهد دیگر را کتباً از قصد خود مطلع نماید و الا قرارداد به خودی خود برای مدت سه سال دیگر به قوت خود باقی خواهد‌ ماند و پس از آن نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد.
‌برای تأیید مراتب فوق امضاکنندگان زیر که دارای اختیارنامه می‌باشند این قرارداد را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند این قرارداد در تاریخ ۱۳۳۳/۰۴/۲۳ در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی و هندی تنظیم شده و در صورت بروز اختلاف متن انگلیسی معتبر خواهد بود.
به نام اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران به نام حضرت رئیس جمهور هند عبدالله انتظام تارا چند اجازه مبادله قرارداد دفع ملخ دریایی بین دولت ایران و هند به شرح فوق در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۳۵/۱۲/۲۸ مجلس شورای ملی داده شده است.